DutchVideo 2023

Niemand of wat dan ook, kan Hem, Yeshua, Jezus tegenhouden!

Hij is het, Yeshua HaMashiach, die genade gaf en uw zwakheid op zich nam en de strijd aanging met het kwaad en u stevig vasthield met Zijn eindeloze liefde!

Gepubliceerd op 14 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 13 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u:

Handelingen 3, vers 13 tot en met 16 De God van Abraham en Izaäk en Jakob, de God onzer vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde, dat men Hem moest loslaten. Doch gij hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en begeerd, dat u een man, die een moordenaar was, geschonken zou worden; en de Leidsman ten leven hebt gij gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof door Hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in u aller tegenwoordigheid.

Voorwaar, Hij is het, Yeshua HaMashiach, die genade gaf en uw zwakheid op zich nam en de strijd aanging met het kwaad en u stevig vasthield met Zijn eindeloze liefde!
Zo ver als het oosten van het westen verwijderd is, zo ver deed Hij uw zonden weg, en kroont Hij u met Zijn liefde, eer en heerlijkheid! Zijn liefde gaat veel dieper dan uw liefde voor Hem.

Handelingen 3, vers 17 tot en met 20 En nu, broeders “en zusters”, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende.

Voorwaar, aan het kruis leek Hij verslagen, maar met Zijn liefde, genade en kracht werden de bolwerken van satan zoals de liefdeloosheid, haat, roddel, en veroordeling, onder andere, afgebroken, overwonnen en verslagen, en werd de eeuwige dood onttroond!
Zelfs het graf kon Zijn genade en liefde en vergeving niet tegenhouden! Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is meer dan een overwinnaar, en draagt de zegekroon! Hij overwon en Zijn ware liefde is neergedaald in de harten van Zijn ware kinderen! Zijn Geest en naastenliefde en vergeving getuigen in u dat u een zoon en dochter bent van Hem, en niet uit satan. Zijn liefde laat u nooit in de steek als u uw relatie met Hem onderhoudt en doet wat Hij gesproken heeft.

Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel Gods.

Handelingen 3, vers 22 tot en met 24 Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. En al de profeten, van Samuël af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.
En vers 26 God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden.

Voorwaar, dit is het DNA van de Heer!

Romeinen 12, vers 9 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Voorwaar, als Zijn DNA in u is, hoort u evenzo te doen, zoals Hij deed.
Tot slot,

Romeinen 13, vers 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. Amen!

Voorwaar, een valse profeet zal u nooit zo’n geweldige boodschap in liefde overbrengen namens de Almachtige God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
U moet wakker worden!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com