DutchVideo 2022

Niemand kan u scheiden van onze Almachtige Heere!

Wie zal veroordelen? Het is Jezus Christus, de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, de Koning er koningen, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

Gepubliceerd op 24 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel des Almachtige Here!

Romeinen 8, vers 18 Want ik ben er zeker van, “broeders en zusters”, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.
En vers 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen?…tot zover.
En vers 33 en 34 “Voorwaar,” wie zal “de” uitverkorenen “profeten” Gods “gaan” beschuldigen? “Wie denkt wat hij of zij wel is?” God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? “Kijk ééns naar uzelf, als u anderen veroordeeld terwijl de zonden die reeds jaren geleden kwijtgescholden is al blanco, en toch speelt u voor God, dan zondigt u. Voorwaar,” Christus Jezus, is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, “de Koning der koningen” die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

Voorwaar, Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft onvoorwaardelijke liefde en veroordeeld niemand die zijn of haar zonden beleden heeft.
Maar hoe zit het met uzelf? Voorwaar, ik de bode engel zeg u, bekeer u snel!

Romeinen 8, vers 35 tot en met 37 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? “Is het” verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, “of is het roddel en kwaadsprekerij, onder andere,” of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Voorwaar, we hoeven niet bang te zijn voor mensen over hoe men denkt, want God kent u en kent uw hart, en laat u nooit in de steek.

En vers 38 en 39 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, “noch broeders of zusters”, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com