DutchVideo 2019

Niemand is zoals Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Waardig en Kadosh, Heilig is Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, de Verlosser, die ook u in Zijn stralende glans van Zijn glorie en liefde en kracht wil brengen, in Zijn licht! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 13 december 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 13 december 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Psalm 89, vers 15  Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht henen.

Psalm 97, vers 4 en 5  Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft. De bergen versmelten als was voor het aanschijn des Heren, voor het aanschijn van de Here der ganse aarde.
Vers 7  Alle beeldendienaars zullen beschaamd worden, zij die zich op afgoden beroemen; buigt u voor Hem neder, alle gij goden.
Vers 9  Want Gij, Here, zijt de Allerhoogste over de ganse aarde, Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden.
En vers 12  Gij rechtvaardigen, verheugt u in de Here en looft zijn heilige naam.

Psalm 89, vers 7 tot en met 9  Want wie in de hemel kan de Here evenaren, wie onder de goden is de Here gelijk? God is zeer ontzagwekkend in de raad der heiligen, geducht boven allen die rondom Hem zijn. Here, God der heerscharen, wie is als Gij grootmachtig, o Here, en uw trouw is rondom U.
Vers 20  Gij hebt weleer in een gezicht gesproken tot uw gunstgenoten en gezegd: Aan een held heb Ik hulp toebedeeld, Ik heb een verkorene uit het volk verheven.
Vers 22 tot en met 25  voor wie mijn hand tot steun zal zijn, ook zal mijn arm hem sterken; geen vijand zal hem overvallen, geen booswicht zal hem verdrukken; ja, Ik zal zijn tegenstanders voor zijn aangezicht verpletteren, wie hem haten, zal Ik verslaan. Maar mijn trouw en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, en door mijn naam zal zijn hoorn verhoogd worden.
Vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vast blijven.
Vers 34 en 35  Maar mijn goedertierenheid zal Ik hem niet onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen, mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is. “Dit telt ook voor haar”.
Vers 37  Zijn nakroost zal voor altoos bestaan, zijn troon zal als de zon vóór Mij zijn.
En vers 53  Geloofd zij de Here voor eeuwig. Amen, ja amen.

Kadosh, Heilig en Almachtig en getrouw en nimmer falend is Hij,
die Zijn licht en liefde en genade laat schijnen, en u doorgrondt, en met Zijn kostbaar Bloed u reinigt en vrijgekocht heeft. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar, aan het kruis toonde Hij Zijn glorie en majesteit en kracht!
Voorwaar, geloof in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het Heilige Offerlam en Zijn redding, die u kwam redden en stierf voor al uw zonden, en opgestaan is uit de dood. Het is volbracht! Voorwaar, Waardig en Kadosh, Heilig is Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, de Verlosser, die ook u in Zijn stralende glans van Zijn glorie en liefde en kracht wil brengen, in Zijn licht!

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En 1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20  Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap.

Voorwaar, aanbid Hem alleen!
Hij alleen heeft Zijn stempel gezet, en met Zijn Bloed u vrijgepleit. Niemand ooit was en is zoals Hij! Verheerlijk Hem voor Zijn volmaakte werk, en geloof en verzadig u met Zijn rijkdom en glorie, die Hij reeds bewezen heeft! Maak een goede start in 2020, en maak Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, groot, uw Koning van Sjaloom. Amen!

Voorwaar, alvast een gezegend 2020, een nieuw jaar voor een goed nieuw begin!

Hebreeën 1, vers 7  En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com