DutchVideo 2023

Negeer Gods geschenken, Zijn boodschappen aan u gegeven niet!

Leef erin, opdat aan allen blijke, ook telt dit voor u dat gij niet achterom kijkt maar vooruitgaat.

Gepubliceerd op 8 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 7 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, spits uw oren!

Lucas 1, vers 37 Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
En vers 70 Gelijk Hij “ook nu vele malen” gesproken heeft door de mond zijner “ware geliefde en trouwe, standvastige” heilige Profeten van oudsher “evenzo als van nu”.

Voorwaar, dit is echt profetisch en realiteit met grote gevolgen.

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En 1 Timotheüs 4, vers 1 tot en met 3 Maar de “Kadosh, Heilige” Geest “Gods van de geesten der Profeten” zegt nadrukkelijk “nu”, dat in latere tijden “wat nu reeds is, en het is dus een realiteit, dat” sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij “horen wat dwaalgeesten hen ook willen laten horen en” dwaalgeesten en “valse” leringen van boze geesten volgen, “daardoor wordt men juist vaak weggetrokken van de Heilige Geest Gods en van de waarheid” door “het geloven en luisteren naar” de huichelarij van leugensprekers, “de dwaalgeesten van satan” die in hun eigen geweten “en zielen” gebrandmerkt zijn…tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.

1 Timotheüs 4, vers 7 tot en met 9 Maar wees afkerig van onheilige oudevrouwenpraat. Oefen u in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.
En vers 11 tot en met 14 Beveel en leer dit. Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. In afwachting van mijn komst, “zegt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,” moet gij u “nu echt” toeleggen op het voorlezen “van de boodschappen Gods”, het vermanen en het leren. Veronachtzaam de gave “Gods” in u niet, die u krachtens “via” een “ware” profetenwoord geschonken is…tot zover.
En vers 15 en 16 Behartig deze dingen, leef erin, opdat aan allen blijke, “ook telt dit voor u” dat gij “niet achterom kijkt maar” vooruitgaat. Zie toe op uzelf en op de “ware” leer, volhard “en weest krachtig in de Here” in deze dingen; “wees niet lui, maar actief voor de Heer, vurig in de Heilige Geest Gods” want door dit te doen zult gij zowel “velen als” uzelf en hen, die u horen “spreken”, behouden.

En 2 Timotheüs 2, vers 22 tot en met 26 Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart. Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen; en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en, ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van Hem, losgekomen uit de strik des duivels, die hen gevangen hield.

En 2 Timotheüs 3, vers 12 tot en met 17 Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

Tot slot,

2 Timotheüs 4, vers 6 tot en met 8 Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com