DutchVideo 2021

Neemt het ter ore

Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw ogen op om te zien. Daarom doe wat Hij u zegt, “Neemt het ter ore, alle boodschappen, profetieën en openbaringen, en bemoedigingen en vermaningen, onder andere.”

Gepubliceerd op 16 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, spits uw oren en hoor aandachtig.
Zo staat het geschreven, en zo zal het geschieden en vervuld worden, wat de kadosh, heilige Here God van de geesten der Profeten, getrouw en waarachtig heeft gesproken door Zijn ware gezalfde dienaar. Daarom doe wat Hij u zegt, “Neemt het ter ore, alle boodschappen, profetieën en openbaringen, en bemoedigingen en vermaningen, onder andere.”

Voorwaar, alles wat gedeeld is sinds begin 2012 zijn reeds in volle gang en aan het vervullen.

Jesaja 29, vers 6 Gij zult door de Here der heerscharen bezocht worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind, storm en verterende vuurvlam.
En vers 15 Wee hun die een plan diep voor de Here verbergen, wier werk in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons?
En Jesaja 33, vers 13 Hoort wat Ik doe, gij die verre zijt; gij die nabij zijt, erkent mijn macht.
En Jesaja 40, vers 29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
En vers 31 Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
En Jesaja 41, vers 6 De een hielp de ander en zeide tot zijn makker: Houd moed!
En vers 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
En vers 13 Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.

Voorwaar, mijn naam is Sharioma, en ben een bode engel Gods.
Zo zijn er wie hoort en niet hoort.

Jesaja 42, vers 16 En Ik zal de blinden leiden op een weg die zij niet kenden; op paden die zij niet kenden, zal Ik hen doen treden; Ik zal de duisternis voor hen uit tot licht maken en de oneffen plaatsen tot een vlakte. Dit zijn de dingen die Ik doen zal en die Ik niet zal nalaten.
En vers 18 Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw ogen op om te zien.
En vers 20 en 21 Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet gehoord. De Here had er behagen in ter wille van zijn gerechtigheid een grote, heerlijke onderwijzing te geven.
En vers 23 Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg?
En Jesaja 48, vers 3 De vroegere dingen heb Ik vanouds verkondigd, zij zijn uit mijn mond uitgegaan en Ik heb ze doen horen; plotseling heb Ik ze volbracht en ze zijn gekomen.
En Jesaja 54, vers 13 Al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn, en het heil uwer zonen zal groot zijn.

En Jesaja 57, vers 14 en 15 Hij zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. Verwijdert de struikelblokken van de weg mijns volks. Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.
En vers 19 Ik schep de vrucht der lippen: vrede, vrede voor hem die verre, en voor hem die nabij is, zegt de Here; en Ik zal hem genezen.
En vers 21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

En Jeremia 23, vers 29 Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?
En vers 32 Zie, Ik zàl de profeteerders van leugenachtige dromen! luidt het woord des Heren, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij; Ik heb hen niet gezonden en hun geen opdracht gegeven; zij zijn dit volk niet van het minste nut, luidt het woord des Heren.
En Jeremia 30, vers 23 Zie, een stormwind des Heren, gramschap vaart uit, een alles meesleurende storm! Op het hoofd der goddelozen zal hij neerkomen.
En Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

En Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com