DutchVideo 2023

Neem terug wat satan van u gestolen heeft!

Luister juist wél heel aandachtig naar de boodschappen Gods en doe juist wél het tegenovergestelde van hetgene, wat satan haat! Vertrap hem en neem alles terug van wat hij u heeft afgenomen! Amen!

Gepubliceerd op 10 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 juli 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

1 Petrus 5, vers 5 Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

Voorwaar, open uw oren en hoor, en zie met uw ogen!
Wat hebt u gehoord, en evenzo gelezen in uw Bijbel?

1 Petrus 5, vers 8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Voorwaar, mijn naam is Chereach, en ben een bode engel Gods.
De duivel heeft al bij velen Gods woorden weggeroofd, die in hen waren geplant, zodat men niet de opbouwende geestelijke en lichamelijke stoffen meer binnenkrijgt. Daarom omgord u allen, en indien het nodig is, luister dan nóg eens of lees het nóg eens over, en overdenk Gods woorden wat de duivel juist wil tegenhouden.

1 Petrus 5, vers 11 Hem, “aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. Amen!
En 2 Petrus 1, vers 6 Door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht.
En vers 19 tot en met 21 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.
En 2 Petrus 2, vers 2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden.

Voorwaar, velen hebben echter de Bijbelse instructies laten wegstelen, die de HERE gegeven heeft, en hebben zich laten verzwakken.

1 Johannes 1, vers 7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Voorwaar, men heeft gemeenschap in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, indien men zich tegen de duivel verzet!

Galaten 5, vers 24 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken,

Voorwaar, God gaf u de beste geestelijke wapenrusting om de duivel daarmee te verslaan!
Hebt u al gebruik gemaakt ervan? Zo nee, omgord u dan, bewapen u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, almachtige Naam! Amen! Laat u door niets tegenhouden. Luister juist aandachtig naar de boodschappen Gods en doe juist het tegenovergestelde wat satan haat! Vertrap hem, en neem alles terug wat hij u heeft afgenomen! Amen!

Filippenzen 1, vers 9 tot en met 11 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.

In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u meer dan een overwinnaar!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com