DutchVideo 2022

Neem al deze profetische woorden serieus

Neem deze profetische en waarschuwingen Gods ter harte en waarschuw iedereen om klaar te zijn anders wordt men achtergelaten en zal men verschrikkelijke dingen ervaren.

Gepubliceerd op 13 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Deze boodschap, die wordt gebracht door de bode engel Gods namens de Almachtige God van Abraham, Isaac en Jacob, wil ik graag met u delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Ezechiël 2, vers 5 En zij, of zij horen dan wel het nalaten – want zij zijn een weerspannig geslacht – zullen weten, dat er in hun midden een profeet is geweest.

Voorwaar, voorwaar, mensenkind, hoor aandachtig naar het woord des Heren.

Ezechiël 2, vers 6 tot en met 8 vanaf: Wees niet bevreesd voor hun woorden noch beangst voor hun blik, want zij, “ de gevaccineerden,” zijn een weerspannig geslacht. Maar gij, spreek mijn woorden tot hen, of zij horen dan wel het nalaten, want zij zijn “gevaccineerd, overgenomen en” weerspannig. En gij, mensenkind, hoor wat Ik tot u zeg; “wees niet gelijkvormig aan hen en” wees niet weerspannig “en eigenwijs” gelijk het “gevaccineerde,” weerspannige geslacht…tot zover.
En Ezechiël 3, vers 10 Hij zeide tot mij: Mensenkind, neem al de “profetische” woorden die Ik tot u spreken zal, “serieus” in uw hart op en hoor ze aan met uw oren.
En vers 12 Toen hief de Geest mij op “omhoog”, en ik hoorde achter mij het geluid van een “hemels” geweldig gedruis – geprezen zij de heerlijkheid des Heren in zijn woonplaats. Zeg; Halleluja!
En vers 14 En de Geest “Gods” hief mij op en nam mij weg…stop, tot zover.
En vers 21 Maar als gij de “ongevaccineerde” rechtvaardige waarschuwt, opdat hij “of zij” niet zondige, en hij “of zij” zondigt niet, dan zal hij “of zij” zeker leven, want hij “of zij” heeft zich laten “bekeren en” waarschuwen; en gij hebt uw leven gered.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Ezechiël 5, vers 10 Daarom zullen vaders “en moeders” in uw midden hun “eigen” kinderen “en van anderen” opeten…tot zover.
En Ezechiël 7, vers 26 Ramp op ramp zal komen…tot zover.
En Ezechiël 8, vers 15 Hij zeide tot mij: “Deze profetie” hebt gij dat gezien, mensenkind? Nog “veel” grotere gruwelen dan deze zult gij zien “of ervan horen.”
En Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest.
En Mattheüs 24, vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Voorwaar,

Openbaring 16, vers 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.
En Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com