DutchVideo 2013

Na de dood houdt het niet op, kies uw bestemming!

VOORWAAR, OP WELKE WEG ZIT GIJ NU? OP DE WEG NAAR DE HEMEL, OF HEL? DEZE BOODSCHAP GODS IS DOOR EEN BODE ENGEL GODS, IN DE ALMACHTIGE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, OVERGEBRACHT!

Gepubliceerd op 5 nov 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

leven na de dood

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 5 november 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods, Rafaël, en werd uitgezonden naar Gods geliefde eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, luister aandachtig! Zo spreekt de Heer.

Gij zegt, “Ik geniet van het leven en doe mee met de wereld”.

Luister eens, onverwachts houdt het helemaal niet op. Er is een hemel en een hel; dit mag u weten.

Lees voor: Genesis 6, vers 5 en 6  Hier staat geschreven: Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.

En vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, vanwege uw zonden en losbandig leven, stond God op het punt om de mensen, die Hij met zoveel liefde gemaakt had, op de aardbodem uit te roeien!

Lees voor: Spreuken 8, vers 7 tot en met 13  Hier staat geschreven: Want waarheid spreekt mijn gehemelte, een gruwel voor mijn lippen is de goddeloosheid. Al de woorden van mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken; niets daarin is verdraaid en verkeerd. Zij alle zijn voor de verstandige juist, betrouwbaar voor wie kennis gevonden hebben. Neemt mijn vermaning aan en niet zilver, en kennis boven uitgelezen goud. Want wijsheid is beter dan koralen, al wat men zou kunnen begeren, kan haar niet evenaren. Ik, de Wijsheid, woon bij de schranderheid en ik verkrijg kennis door overleggingen. De vreze des HEREN is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.

Spreuken 9, vers 10 en 11  Hier staat geschreven: De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. Want door mij worden uw dagen vermeerderd, worden jaren van leven u toegevoegd.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, op welke weg zit gij nu? Op de weg van de hemel of hel?

Zeg niet: “Geniet van het leven, want je bent er maar even”.

Lees voor: Openbaring 1, vers 18  Hier staat geschreven, vanaf ‘Ik ben dood geweest’: Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, de sleutels van de dood en het dodenrijk werden door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, aan het kruis weggenomen, door zelf door de dood te gaan, en satan de dood af te nemen, de sleutels!

En Hij werd levend en heeft de zonden gedragen, om u te redden en te vergeven. Besef: Niemand heeft ooit zoiets gedaan voor u!

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, God is liefde en had altijd al op ’t oog.

Voorwaar, uw leven gaat verder, of in de hel, of in de hemel! In de hel wil men echt niet zijn! Kom op de juiste weg.

Lees voor: Deuteronomium 32, vers 3 en 4  Hier staat geschreven: Want ik zal de naam des Heren uitroepen; geeft grootheid onze God, de Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij.

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, bekeer u! Ga naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en ontvang eeuwig leven.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com