DutchVideo 2013

Muziek der misleiding!

DE ALMACHTIGE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB SPREEKT VANDAAG OVER ZIJN OORSPRONKELIJKE PLAN MET MUZIEK. DE HEER DEELT DEZE INFO OM U WAKKER TE SCHUDDEN! IK KOM NU ZEER DICHTBIJ!

Gepubliceerd op 19 mei 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

muziek der misleiding

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 mei 2013 bracht de engel des Heren deze belangrijke profetische openbaring Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Gods geliefde eenvoudige Profeet! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Gidori. Ik ben uitgezonden met deze boodschap.

Voorwaar, het begon zo…

Lees voor: Psalm 95, vers 1 tot en met 4 en vers 6, Psalm 96, vers 1 tot en met 9, en Psalm 22, vers 4  Ik begin bij

Psalm 95, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: ‘Eert de HERE en gehoorzaamt Hem’ – Komt, laat ons jubelen voor de HERE, juichen ter ere van de rots onzes heils. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen, ter ere van Hem juichen bij snarenspel. Want de HERE is een groot God, een groot Koning, boven alle goden, in wiens hand de diepten der aarde zijn, en wiens de toppen der bergen zijn.

En vers 6  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de HERE, onze Maker.

Psalm 96, vers 1 tot en met 9  Hier staat geschreven: ‘De heilstijd voor de volken’ – Zingt de HERE een nieuw lied, zingt de HERE, gij ganse aarde. Zingt de HERE, prijst zijn naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag. Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Want de HERE is groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle goden; want alle goden der volken zijn afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaakt; majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en glorie in zijn heiligdom. Geeft de HERE, gij geslachten der volken, geeft de HERE heerlijkheid en sterkte. Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer en komt in zijn voorhoven. Buigt u neder voor de HERE in heilige feestdos, beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde.

Psalm 22, vers 4  Hier staat geschreven: Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de lofzangen Israëls.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, de muziek oorsprong komt van God!

Gods plan is om met muziek Hem te aanbidden en te lofprijzen, met vreugdekreten. Nog vóór Genesis 1 werd in de hemel reeds muziek gemaakt. Satan was ooit een meester in de muziek. Door trots, hoogmoed, rebellie en ongehoorzaamheid kwam hij in opstand tegen God.

Lees voor: Jesaja 14, vers 10 tot en met 14, en Jesaja 28, vers 13 tot en met 17

Jesaja 14, vers 10 tot en met 14  Hier staat geschreven: Zij allen vangen aan tot u te zeggen: Ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt aan ons gelijk geworden; uw trots is in het dodenrijk neergeworpen, de klank uwer harpen; het gewormte ligt onder u gespreid en maden zijn uw bedekking. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

Jesaja 28, vers 13 tot en met 17  Hier staat geschreven: Zo zal voor hen het woord des HEREN zijn: wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat, opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen en te pletter vallen, verstrikt en gevangen worden. Daarom, hoort het woord des HEREN, gij spotters, heersers over dit volk in Jeruzalem. Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen – daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet. En ik zal het recht tot meetsnoer maken en de gerechtigheid tot paslood; en de hagel zal de leugenschuilplaats wegvagen en het water zal de toevlucht wegspoelen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, satan, ook Lucifer genoemd, was een gezalfde cherub; zijn aanzien, zijn mooiheid, was een bedekking, die om God heen te vinden was.

Door zijn rang, zijn positie, was hij zeer dicht bij God. Lucifer bedekte zich met talloze kostbaarheden, zoals edelstenen. En hiermee ving hij het licht van God op. Daarom betekent de naam van Lucifer ook in het Latijns: ‘Lichtdrager’. Hij ging alle engelen voor, en leidde de aanbidding door zang en muziek. Hij was een echte grote aanbiddingsleider van God!

Wanneer Lucifer terugging, als hij nog meer licht van God opgevangen had, dan ging hij naar de plaats, waar zeer veel engelen waren. En als zij dat licht Gods zagen, begonnen ze God ter plekke te aanbidden. Wat was hij jaloers op God!

Op een dag verlangde hij om deze aanbidding voor zichzelf te hebben, en hij slaagde erin, om een deel van de engelen Gods als het ware voor zichzelf te winnen, door de muziek aanbidding aan te passen.

Eén derde deel van de engelen kreeg hij zo ver, dat ze hem begonnen te aanbidden.

Lees voor: Judas, vers 6, en 2 Petrus 2, vers 4, Mattheüs 6, vers 24, Jakobus 4, vers 4, 1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17, Johannes 3, vers 17 en vers 16 en vers 18 en 19 

Judas, vers 6  Hier staat geschreven: En dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden.

2 Petrus 2, vers 4  Hier staat geschreven: Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren.

Mattheüs 6, vers 24  Hier staat geschreven: Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Jakobus 4, vers 4  Hier staat geschreven: Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hier staat geschreven: Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Johannes 3, vers 17  Hier staat geschreven: Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

En vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

En vers 18 en 19  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, de heerschappij van satans werken treden meer en meer naar de voorgrond op aarde!

Romeinen 1, vers 25 en 26  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.

En lees vers 27 tot en met 28 voor uzelf.

Hieraan kunt gij waarnemen, en aan de rampen in de wereld, dat het zijn hoogtepunt heeft behaald.

Zo zijn er velen overgenomen op aarde door satans werken, via muziek en radiogolven. Hun gedrag is reeds te zien! Voorwaar, wereld, gij gaat tegen Gods heilige Geschriften in, en maakt van het tegennatuurlijke, het natuurlijke!

Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Begrijpt gij ook dat Ik Mijn kinderen spoedig zal wegnemen, en waarom u een hel op aarde nog meer zult bemerken?

Voorwaar, vanwege uw ongehoorzaamheid! U hebt u laten verleiden door Lucifer, die ik verstoten heb en verbannen!

Gij, kinderen Gods, Ik kom nu zeer dichtbij.

Wees sterk! Wees wederom geboren!

Benjamin, ik ga nu, Ruacha, Emanuel, Maranatha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com