DutchVideo 2021

Mis de trein niet!

De bode engel Gods bracht deze boodschap in beeldspraak, over het missen van een trein. Heb je ervaring met het missen van een trein, en dat deze vertrekt voor je ogen? U kunt de volledige boodschap hier lezen en beluisteren.

Gepubliceerd op 16 december 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen! Voorwaar, mijn naam is Mereach, en ben een bode engel Gods.

Lucas 13, vers 23 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden?
En Lucas 9, vers 27 Ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, welke voorzeker de dood niet zullen smaken, voordat zij het Koninkrijk Gods gezien hebben.
En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen schrijf alles woord voor woord van deze boodschap op.

Lucas 10, vers 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u namens El Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Open uw oren en neem de boodschappen Gods serieus. Velen trachten de Hemel binnen te gaan.

Lucas 12, vers 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
En Lucas 8, vers 17 en 18 Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen. Ziet dan toe, hoe gij hoort. Want wie heeft, hem zal gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij meent te hebben, zal hem ontnomen worden.

Voorwaar, Gods woorden zijn kadosh, heilige almachtige woorden.

Hebreeën 2, vers 1 Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven.
En vers 3 en 4 Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil.

Voorwaar, ik, Mereach, spreek in een beeldspraak:
“Hebt u wel eens trein gemist, dat u dacht, ‘ach, die haal ik wel’, en net voor uw neus vertrekt de trein die u meende te halen? U zou eens al die gezichten moeten zien. Zo is het ook met de Rapture. Velen denken zo de Hemel binnen te gaan, totdat ze de Rapture hebben gemist.”

Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

Voorwaar, om de trein te halen, moet men zich goed voorbereiden vooraf, zo is het ook geestelijk.
Zalig zij die de trein halen. Bent u al klaar voor vertrek?

Mattheüs 19, vers 16 en 17 En zie, iemand kwam tot Hem en zeide: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Eén is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
En vers 20 De jongeling zeide tot Hem: Dat alles heb ik in acht genomen; waarin schiet ik nog te kort?

Voorwaar, onderzoekt u eens, waarin u nog te kort schiet of nog in veranderen moet.

Mattheüs 19, vers 24 tot en met 26 Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
En vers 30 Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Wees klaar voor de Opname, geestelijk en wees kadosh, heilig! Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com