DutchVideo 2013

Misleider en verleider, hoor!

DEZE BOODSCHAP IS VOOR U! GIJ RODDELT EN SPREEKT KWAAD OVER MIJN KUDDE, DIE MIJ TOEBEHOORT, SCHAAM U! RODDELAARS EN KWAADSPREKERS ZULLEN GODS KONINKRIJK NIET BEËRVEN.

Gepubliceerd op 2 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

misleider

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 april 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Deze boodschap is voor u!

Mijn naam is Nachsarona. Weet gij niet, uw woorden zijn voor Yeshua HaMashiach een holle klank. Voorwaar,

Johannes 10, vers 12 tot en met 13  “Gij denkt meer te zijn dan een ander!” maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht – en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen – want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte.

Voorwaar, valse herder, gij geeft niet eens om uw schapen!

Psalm 63, vers 11  Men zal hen overleveren aan de macht van het zwaard, zij zullen een prooi der vossen worden; “daar zorgt gij wel voor.”

Voorwaar, misleider en verleider, hoor! 

Lees voor: Jesaja 47, vers 10 tot en met 13  Hier staat geschreven: Gij vertrouwdet op uw boosheid; gij zeidet: Niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zeidet: Ik ben het en niemand anders. Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden hadt. Houdt maar aan met uw bezweringen en met de talrijke toverijen waarmede gij u van jongs af hebt afgetobd; misschien kunt gij iets bereiken, misschien jaagt gij schrik aan. Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal.

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren!

Gij roddelt en spreekt kwaad over Mijn kudde, die Mij toebehoort, schaam u!

Lees voor: Jakobus 3, vers 13 tot en met 18, en Spreuken 6, vers 12 tot en met 19, en Mattheüs 21, vers 13

Jakobus 3, vers 13 tot en met 18  Hier staat geschreven: Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.

Spreuken 6, vers 12 tot en met 19  Hier staat geschreven: Een nietsnut, een onheilstichter is hij, die met bedrieglijke mond rondgaat, die met zijn ogen knipt, met zijn voeten schuifelt, met zijn vingers wijst, in wiens hart draaierijen zijn, die aldoor kwaad smeedt, die twist stookt. Daarom komt plotseling zijn ondergang, in een oogwenk wordt hij onherstelbaar verbrijzeld. Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders.

Mattheüs 21, vers 13  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol.

Voorwaar, luister aandachtig! 

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

In uw eigen ogen zijt gij wijzer en slimmer en beter dan God!

Gij hebt een Bijbel, en denkt met uw Bijbel en uw leugens en kwaadsprekerijen en roddels over uw naaste, Gods Koninkrijk te beërven.

Efeziërs 4, vers 29 en 30  Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. En bedroeft de heilige Geest Gods niet… tot zover.

Velen, die Mijn schapen pijn doen en hebben gehaat, omdat ze Mij toebehoren en niet naar hen hebben gehoord, zullen die pijn zelf ondervinden en meer, en zichzelf op de borst slaan, wanneer Ik Mijn geliefden, die Ik waarlijk liefheb, thuisgebracht heb.

Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Roddelaars en kwaadsprekers zullen Gods Koninkrijk niet beërven!

Ik ga nu, geliefde Profeet Gods, Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Emanuel, Maranatha, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com