DutchVideo 2022

Mis de Ark niet!

De Here zei tegen Noach, “Maar met u zal Ik mijn verbond oprichten, en gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen uwer zonen met u.” Zie dit geestelijk, want dit geldt ook voor hen die wachten op die gezegende hoop die de Heer beloofd heeft aan hen die onberispelijk en getrouw zijn in Hem.

Gepubliceerd op 15 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.

Genesis 6, vers 5 en 6 Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.
En vers 8 Maar Noach vond genade in de ogen des Heren.
En vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.
En vers 18 Maar met u zal Ik mijn verbond oprichten, en gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen uwer zonen met u.

Voorwaar, Noach vond dus genade en was dus een rechtvaardig en een onberispelijk man.
Voorwaar, hoe zit het met u? Onderzoek u ééns of u wel genade in de ogen des Heren hebt ontvangen, en of u net als Noach wandelt met God, en dat uw overleggingen van uw hart niet te allen tijde slecht en boos zijn.

Voorwaar, bent u Rapture ready of bent u net als de rest verdorven en heeft u uw eigen weg gekozen zonder relatie met God, zodat u buiten de Ark blijft wanneer Hij komt?

Johannes 14, vers 15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
En Johannes 16, vers 1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt.

Bekeer u nu de deur van de Ark nog open is.

Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En 1 Korintiërs 2, vers 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.

1 Korintiërs 12, vers 4 Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest.

En Openbaring 14, vers 14 tot en met 16 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

Voorwaar, wie een oor heeft, die hore.

En Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Wie niet wil horen gaat verloren!

Romeinen 12, vers 9 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.

Voorwaar, wees niet gelijkvormig aan de wereld.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com