DutchVideo 2013

Mijn geliefde, luister, Ik roep u bij de naam!

11-06-2013  BOODSCHAP VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS! IN ZIJN LIEFDE BRENGT DE HEER DEZE BOODSCHAP DIRECT OVER AAN ZIJN DIENSTKNECHT! DE HEER ZEGT O.A.: BRENG UW ZONDEN BIJ MIJ EN AL UW LASTEN!

Gepubliceerd op 11 jun 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

de goede Herder

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 11 juni 2013 hoorde ik driemaal mijn naam roepen. Ik werd geroepen voor de volgende boodschap.

Terwijl ik naar het kamertje ging, werd ik begroet: Shalom! Vrede zij u.

Benjamin, blijf staan, ga niet op uw knieën, maar ga daar zitten, mijn geliefde, en schrijf op…

Voorwaar, voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zeg u: Mijn geliefde, Ik gaf alles op, zelfs het Koninkrijk Mijns Vaders.

Waarlijk, Ik gaf alles op, waar Ik van hield. Ik deed dit, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen. Mijn geliefde, Ik ben geen Profeet en toch zegt men ook Isa.

Voorwaar, de God van Izaäk, Jakob en Abraham is Mijn Vader, en Hij blies Zijn levensadem in Mijn neus.

En Zijn Geest heeft Mij, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uit de doden opgewekt, Ik leef!

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, geloof in Mij.

Ik wil niet dat gij, Mijn geliefde, verloren gaat. Voorwaar, Ik ben de Zoon van God.

Lees voor: Johannes 8, vers 12 en vers 28 en 29  ‘Het licht der wereld’ – Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

En vers 28 en 29  Hier staat geschreven: Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft. En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.

Voorwaar, Ik ben de enige Weg en de Waarheid en het Leven.

Ik roep u bij de naam, kom bij Mij en Ik zal Mijn geliefde vullen, in uw hart, met Mijn liefde en Mijn Geest. Breng uw zonden bij Mij en al uw lasten, en vraag vergeving vanuit uw hart en verstand. Open uw hart en Ik open Mijn deur.

Lees voor: Lukas 15, vers 5 tot en met 7  En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders, en thuisgekomen, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: Verblijdt u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.

Voorwaar, Mijn geliefde, luister…

Lees voor: 1 Johannes 4, vers 15 tot en met 17, en 1 Johannes 5, vers 5 tot en met 9

1 Johannes 4, vers 15 tot en met 17  Hier staat geschreven: Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

1 Johannes 5, vers 5 tot en met 9  Hier staat geschreven: Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft.

Ik ga nu, Mijn geliefde, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

SHALOM!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com