DutchHolidaysVideo 2013

Met het vieren van kerst wordt satan aanbeden!

OPENBARENDE BOODSCHAP VAN GOD, OVERGEBRACHT AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! MEN KOOS DEZE HEIDENSE DAGEN, OM TE FEESTEN EN TE BEESTEN! DE HEIDENSE GEBRUIKEN LEIDEN DE MENSHEID AF VAN DE VOLLE WAARHEID!

Gepubliceerd op 10 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

kerstboom traditie

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 10 december 2013 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob deze boodschap woord voor woord over aan Gods ware dienstknecht en eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben een bode engel des Heren. Luister aandachtig. Mijn naam is Phalach.

Lees voor: Exodus 32, vers 5 tot en met 7  Hier staat geschreven: Toen Aäron dat zag, bouwde hij daarvóór een altaar en riep uit: Morgen is er een feest voor de HERE! En de volgende morgen vroeg offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers, en het volk zette zich neer om te eten en te drinken; daarna stonden zij op om vreugde te bedrijven. En de HERE sprak tot Mozes: Ga, daal af, want uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, uw boom staat voor afgoderij.
Zelfs het Romeinse rijk stortte zich op extreem eten en drinken, tot men er bij neerviel, en men danste en had heidense vreugde en had gemeenschap met de vrouwen, die gedeeld werden als een soort geschenk.

De kerkleiders kozen er ook voor, om Saturnalia te vieren van 17 tot en met 24 en 25 december, waaronder ook kerkleiders volop meededen met dit extreme feest en er ook niet gewerkt werd.
Men gaf elkaar dan kleine geschenken. Op 26 december vroegen de kerkleiders om vergeving van hun zonden in het Romeinse rijk, en lieten het goede voorbeeld zien, door hun afgod te loven en te prijzen, en brachten offers aan hun heidense God, Saturnalia. De hulst werd als een soort symbool voor hoop, geloof en vreugde gebruikt, een talisman, die men in Rome vooral meedroeg tijdens de winterfeesten met wat ander groen erbij.

Lees voor: Leviticus 18, vers 25  Hier staat geschreven: Het land toch werd verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde.
En vers 27  Want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd.
En vers 30  Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de HERE, uw God.
Leviticus 20, vers 26  Hier staat geschreven: Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de HERE, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, werd al helemaal niet op 25 december geboren.
Maar men koos deze heidense dagen om te ontspannen, door te feesten als beesten!
Ook de spar is een heidens symbool, een afgod.

Lees voor: Exodus 20, vers 3  Daar staat geschreven: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
En vers 5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

Leviticus 26, vers 18  Daar staat geschreven: En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe.
En vers 40  Maar belijden zij hun ongerechtigheid en die hunner vaderen, in de ontrouw waarmede zij tegen Mij ontrouw zijn geweest, en ook dat zij zich tegen Mij verzet hebben.
De bode engel Gods sprak,

Uw kerstboom is een heidense afgod!
Men versierde zelfs deze boom met lichtjes, eeuwenlang, om boze geesten af te schrikken. Deze boom werd ook vaak aanbeden, en gij doet evenzo. Luister!

Lees voor: Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Johannes 4, vers 22 tot en met 24  Hier staat geschreven: Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, ook vele kerken maken zich nu nog steeds schuldig aan deze oude traditionele heidense afgodsboomverering.
Maar deze heidense gebruiken leiden de mensheid af van de volle waarheid en van Gods plan!

Lees voor: Openbaring 13, vers 4  Hier staat geschreven: En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?
De bode engel Gods sprak,

Met het vieren van kerst wordt satan aanbeden; daar ligt de kern van de misleiding!
De hele wereld wordt misleid.

Lees voor: Openbaring 12, vers 9  Hier staat geschreven: En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Hier staat geschreven: Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.
Johannes 14, vers 31  Hier staat geschreven: Maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zó doe, als Mij de Vader geboden heeft. Staat op, laten wij vanhier gaan.
De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, luister ook naar de boodschap ‘Sinterklaas en de kerstman zijn uit den boze’ van 18 oktober 2013.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it.
PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com