DutchVideo 2021

Men zal de niet gevaccineerden discrimineren!

Waarom nemen de onverstandigen dan de zogenaamde bescherming als men toch besmet zou worden door een niet-gevaccineerde? Men weet niet dat ze voor de gek worden gehouden door satan die de vaccinatie gebruikt om de tempel van God te vernietigen en deze te voorzien van het merkteken van het beest, het getal 666.

Gepubliceerd op 9 augustus 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 7 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de listige slang is tevreden dat de geheime agenda vol ideeën netjes word uitgevoerd stap voor stap door de wereldleiders, de nieuwe wereldorde, de illuminatie, onder andere.
Voorwaar,

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
Jakobus 2, vers 9 en 10 Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding. Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden.

Voorwaar, de vaccinatie is een wapen dat satan gebruikt om te vernietigen.
Men is bang dat men besmet word door de niet gevaccineerde mensen. Waarom nemen de onverstandige dan de zogenaamde bescherming als men toch besmet zou raken door een niet gevaccineerde?

Voorwaar, nemen de vaccinatie wordt gebruikt om de tempel Gods te vernietigen en te voorzien van het merk van het beest, het getal 666.
Hen vooruit zicht is verschrikkelijk want een boos en kwaadaardig gezwel zal aan de gevaccineerde mensen komen, die het merkteken van het beest hadden. Zie Openbaring 16, vers 2

Voorwaar, het liefs zou satan de niet gevaccineerden in een gaskamer stoppen zoals het gebeurde met de Joden.
De gevaccineerde mensen zullen stap voor stap zowel innerlijk als uiterlijk veranderen als zombies, hel wezens.

1 Johannes 3, vers 10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.
En 1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.
En 1 Johannes 4, vers 4 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.

Voorwaar, de regeringsleiders zijn de marionetten van satan die de niet gevaccineerden willen dwingen om de vaccinatie te nemen.

2 Petrus 2, vers 19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.
En 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 4 Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken, die door de heilige Profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen van de Here en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Tot zover.

En De 2de brief van Johannes vers 7 tot en met 9 Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon.

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Men discrimineert de niet gevaccineerden, die veel wijzer zijn.

1 Petrus 4, vers 12 tot en met 14 Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.
En vers 16 tot en met 19 Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com