DutchVideo 2018

Men lacht om Israëls bewijzen omdat men blind is

Er zal een schijnvrede zijn. Nog een korte tijd, voordat de klapper komt! Dit is een openbarende boodschap Gods, op 2 mei 2018 gebracht door een engel des Heren aan Gods ware, geliefde Profeet van de eindtijd, Benjamin Cousijnsen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 2 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Welkom! De volgende boodschap is een boodschap van God, woord voor woord overgeleverd door een engel des Heren aan eindtijdprofeet in de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, op 1 september 2013 werd Israël reeds gewaarschuwd, onder andere in de boodschap Gods, getiteld:
‘Openbaring van God: Wees alert, Israël!’ Voorwaar, toen streed men tegen de overheden en machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de gevallen engelen, tegen Satanel, Mastema en Azazel en onder andere Abaddon. Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Israël is vaak gered door de enige God van al wat leeft, de God van Abraham, Izaäk en Jakob!
Voorwaar, Donald Trump zet Iran onder druk, en streeft naar een oorlog tussen Israël en Iran en Syrië. Donald Trump is een wandelende tijdbom, die op z’n tijd voor veel schade zorgt.

Ezechiël 28, vers 15 en 16  Onberispelijk waart gij, “Donald Trump”, in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden: door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Tot zover.
En vers 17  Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer… tot zover.

De satan brengt schijnvrede.
Men lacht om Israëls bewijzen, omdat men blind is. Voorwaar, en Korea lacht om Donald Trump, en heeft zijn geslaagde lange afstandsraketten goed verborgen, hoewel ze een toneeluitvoering vertonen naar de wereld toe, zoals Iran dat ook deed en doorging met de kerncentrale! En Syrië heeft veel gifgas verkocht aan Iran. Maar de satan is er op uit, om Israël te vernietigen.

Er zal een schijnvrede zijn, een korte tijd, voordat de klapper komt!
Voorwaar, alles is reeds voorzegd door Gods ware Profeet, Benjamin Cousijnsen. Ook Israël moet zich bekeren van haar misdadige daden en afgoden en onreine praktijken! Hoewel Israël door Gods genade beschermd is, zal Israël wel veel te verduren krijgen en aanslagen, vanwege ontrouw aan God.

Hebreeën 2, vers 3  Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd.
En Hebreeën 4, vers 16  Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.
En Hebreeën 9, vers 5  Daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden; hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden.
En Hebreeën 10, vers 22 en 23  Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com