DutchVideo 2014

Meer openbaringen Gods over o.a. Cherubsen en Serafs!

20-11-2014  Openbarende boodschap Gods: Lees ook mee in deze boodschap, en ontdek dat er verschillende soorten Cherubsen zijn. Zo zijn er verschillende levende wezens, zelfs vurige!

Gepubliceerd op 20 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

cherubim - throne of God

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik nodig u uit om mee te lezen, en alles wat de Here God vandaag heeft laten overbrengen, via een bode engel van God aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, ook zelf te bestuderen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Chemihud.

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is uw enige Koning der koningen, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Voorwaar,

Jesaja 6, vers 2 en 3  Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de ander toe: “Kadosh, kadosh, kadosh”, heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen… tot zover.

Psalm 18, vers 11  Hij reed op een cherub en vloog en zweefde op de vleugels van de wind.

Hebreeën 1, vers 7  En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam.
Hebreeën 1, vers 14  Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?

Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
Lees voor: Openbaring 4, vers 6 tot en met 11  En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.

Voorwaar, opvallende kenmerken zijn:
Serafs hebben maar één gezicht en zes vleugels, en Serafs zijn boven en rondom Gods troon. Ze aanbidden God met een drievoudig ‘Heilig!’ Voorwaar,

Lees voor: Openbaring 4, vers 4 en 5  En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods.

Genesis 3, vers 24  En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Lees voor: Openbaring 19, vers 12  En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.
En vers 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Voorwaar, 

Ezechiël 1, vers 6  Ieder had vier aangezichten en ieder van hen vier vleugels.
En vers 22  Boven de hoofden der wezens was wat geleek op een uitspansel als ontzagwekkend ijskristal, uitgespreid boven over hun hoofden.
En vers 15  En ik zag naar de wezens en zie, op de grond naast de wezens, aan de voorzijde van alle vier, was een rad.

Psalm 99, vers 1  De Here is Koning. Dat de volken beven. Hij troont op de cherubs, de aarde siddere.

Jesaja 37, vers 16  Here der heerscharen, God van Israël, die op de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde; Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt.

Daniël 7, vers 9  Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur.

Deuteronomium 4, vers 24  Want de Here, uw God, is een verterend vuur, een naijverig God.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com