DutchVideo 2016

Meer dan een gewone vriend!

Vrienden word je genoemd, wanneer je een echte goede omgang hebt met elkaar, wanneer je elkaar bemoedigt en vertrouwt en dingen deelt, wat in je hart speelt!

Gepubliceerd op 10 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

what a friend we have in Jesus!

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 9 augustus 2016 bracht de bode engel Gods woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Bream en ben een bode engel Gods.

Johannes 15, vers 9 tot en met 17  Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.

Voorwaar, in vers 15 zegt Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni, JHWH, Jezus Christus, tot u dat u geen slaaf bent.
Met andere woorden, u bent een traptrede hoger gezet! U bent geen dienstknecht, maar u wordt vrienden genoemd. Vrienden word je genoemd, wanneer je een echte goede omgang hebt met elkaar, wanneer je elkaar bemoedigt en vertrouwt en dingen deelt, wat in je hart speelt. Dit telt voor jong en oud! Vriendschap is heel belangrijk.

In vers 13 zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heel duidelijk:
Niemand heeft grotere liefde. Spits uw oren, want Hij zegt nu: dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden! Mijn vraag aan u is: Hoe vaak heeft u uw leven ingezet voor uw naaste? En was dit uit liefde?

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is een man van woorden, maar ook van daden!
Hij zei niet alleen: Jullie zijn gewone vrienden. Nee, je bent meer dan een gewone vriend, of vriendin, familie van verre! Maar Hij draagt u wel op, om elkaar lief te hebben! Hij deelt Zijn vriendschap met u.

Iemand die vriendschap deelt, is bereid zijn of haar leven af te leggen.
En hij of zij zal er alles aan doen om die liefde in stand te houden. Voorwaar, en dat heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bewezen! Hij ging aan het kruis en ving uw straf op, en droeg het met liefde, zodat u ervan verlost bent. En Hij koos ervoor, ja, voor u het kruis te dragen en te sterven in uw plaats!

Jesaja 53, vers 3 tot en met 12  Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com