DutchVideo 2018

Maria was uitgekozen om de Allerhoogste te verwekken

Hoewel Maria geen heilige was, koos God haar uit. Ze werd aangeraakt, bovennatuurlijk, door de kracht Gods! En in haar werd Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Heilige Zoon van God, door de Heilige Geest gelegd. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 1 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 1 oktober 2018 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Lukas 1, vers 33 tot en met 38  en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. En zie, Elisabet, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.

Voorwaar, hoewel Maria geen heilige was, koos God haar uit! 

Lukas 1, vers 26 en 27  In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria.
En vers 30 tot en met 32  En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven.

Voorwaar, Maria ontving genade, en ze was nog maagd en was in ondertrouw.
En zonder dat ze gemeenschap had, zou ze zwanger worden en een baby baren, een zoon. En het werd haar opgedragen door de engel Gabriël, om de naam ‘Yeshua’, vertaald: ‘Jezus’, te geven.

Voorwaar, en door haar gehoorzaamheid werd ze overschaduwd met de Heilige Geest!
Zou Maria een heilige zijn, dan zou deze gebeurtenis niet nodig zijn. Ze werd aangeraakt, bovennatuurlijk, door de kracht Gods! En in haar werd Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Heilige Zoon van God, door de Heilige Geest gelegd.

Lukas 1, vers 37 en 38  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.

Voorwaar, Maria was uitgekozen om de Allerhoogste te verwekken!
Voorwaar, hoe geweldig dit ook was, ze moest door vele beproevingen heen en strijd.

Lukas 1, vers 46 tot en met 52  En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Here, en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten, omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige. En heilig is zijn naam, en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, en Hij heeft hoogmoedigen in de overlegging huns harten verstrooid; Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd. “Amen!

Voor God is niets onmogelijk!
Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com