DutchVideo 2022

Maranatha! (Nederlandse versie)

Voorwaar, deze boodschap is profetisch en wie deze kadosh, heilige boodschap niet kan verdragen kan uitzien naar wat eraan komt!

Gepubliceerd op 20 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo staat geschreven en zo spreekt de kadosh, heilige Here der heren, de Almachtige, Koning der koningen, de Levende opgestane Heer tot u via Zijn ware en geliefde Profeet, Benjamin Cousijnsen.
Voorwaar,

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 16 Ik, Jezus, “de Christus, Yeshua HaMashiach, JHWH”, heb mijn engel gezonden…tot zover.

Spits uw oren!
Indien iemand verwerpt Mijn kadosh, heilige woorden, die Ik tot u gesproken heb, deze profetieën en de overige kadosh, heilige, in liefde en getrouwe en waarachtige boodschappen, diegene zal God zijn of haar deel volledig afnemen.

Openbaring 22, vers 13 en 14 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

Voorwaar, mijn naam is Michaël, ook wel de draken doder genoemd, en een bode engel Gods.
Wat zijn er veel draken op Aarde, zeg!
Huh? Wat bedoelt u daarmee?, vroeg ik.
Ik bedoel het geestelijk, de slechte mensen.
De bode engel sprak verder,

Openbaring 19, vers 12 en 13 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods.
En vers 15 en 16 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.
En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

Voorwaar, het slechte deel werd niet gemaaid, en deze onrijpe trossen zullen achtergelaten worden.

Openbaring 14, vers 11 en 12 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

En toen er gemaaid werd, na de Opname, begonnen de plagen aan hen die ongehoorzaam waren.

Openbaring 16, vers 2 vanaf: En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.
En vers 5 En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld.
En vers 9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.
En vers 11 En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.
En vers 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.
En vers 18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot.

Voorwaar, het kwaadaardig gezwel en al die vaccinaties zal leiden tot zombies.

Openbaring 16, vers 21 En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.

Voorwaar, deze boodschap is profetisch en wie deze kadosh, heilige boodschap niet kan verdragen kan uitzien naar wat eraan komt!

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

De genade is wanneer de Here komt, maar voor velen is het dan te laat.
En Hij komt spoedig. Maranatha!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com