DutchVideo 2014

Man! Schoonheid kan bedrieglijk zijn!

BOODSCHAP GODS: EEN GOEDE OF EEN SLECHTE VROUW! EEN BODE ENGEL VAN DE HERE GOD GAF DEZE BOODSCHAP WOORD VOOR WOORD DOOR AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN!

Gepubliceerd op 13 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

zeer boze vrouw

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 12 mei 2014 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Palscha.

Voorwaar, 

Spreuken 26, vers 16  De luiaard is wijzer in eigen oog dan zeven die verstandig antwoord geven.

Spreuken 6, vers 9 en 10  Hoelang, luiaard, zult gij neerliggen, wanneer zult gij opstaan uit uw slaap? Nog even slapen, nog even sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen.

Spreuken 6, vers 25  Begeer haar schoonheid niet in uw hart, laat zij u niet vangen met haar wimpers.

Sirach 25, vers 21  Bezwijk niet voor de schoonheid van een vrouw en zet je zinnen niet op haar.

Voorwaar, de schoonheid van een vrouw kan bedrieglijk zijn! 

Sirach 25, vers 16  Ik leef liever samen met een leeuw en een draak dan met een kwaadaardige vrouw.

Sirach 25, vers 17  De kwaadaardigheid van een vrouw verandert haar blik en maakt haar gezicht zo nors als dat van een beer.

Sirach 25, vers 23  Een vernederd gemoed, een treurig gezicht en pijn in het hart, daartoe leidt een kwaadaardige vrouw. Wie haar man ongelukkig maakt, bezorgt hem slappe handen en knikkende knieën.

Sirach 26, vers 1 tot en met 4  Gelukkig is de man van een goede vrouw, hij leeft twee keer zo lang. Een sterke vrouw geeft haar man vreugde, hij zal in vrede oud worden. Met een goede vrouw is men uitstekend bedeeld, ze wordt geschonken aan wie ontzag heeft voor de Heer. Rijk of arm, zo’n man is gelukkig, zijn gezicht staat altijd opgewekt.

Sirach 26, vers 27  Een praatzieke, kijvende vrouw is als een krijgstrompet waarvoor je op de vlucht slaat. Een man die met zo’n vrouw samenleeft, leeft voortdurend onder krijgsrumoer.

Lees voor: Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 19  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid.

Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Voorwaar, God kijkt altijd naar het hart, omdat schoonheid ook bedrieglijk kan zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com