DutchVideo 2017

“Mama, je bent de liefste van de hele wereld!”

31-07-2017  “Als ik groot ben, mag jij in mijn kasteel wonen”, zei de kleine Benjamin, en drukte zijn liefde uit naar zijn moeder met deze woorden, en gaf haar een heel bijzonder cadeautje. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 31 jul 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Deze boodschap werd woord voor woord overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, laten we eens teruggaan naar 1971…
In die tijd was voor Benjamin mama de allerliefste op de gehele wereld! Benjamin was 7 jaar oud. Hij luisterde in huis naar de LP, naar het liedje van Heintje, met de titel: ‘Mama, je bent de liefste van de hele wereld’. Dezelfde woorden van een kind in dit lied sprak die kleine Benjamin naar zijn moeder uit. En hij had ook nog eens vele overeenkomsten met het gezicht en haren van Heintje in die tijd. Heintje was een bekend kindsterretje in de jaren ’60. Zijn ware naam is Hein Simons. Helaas heeft deze artiest Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, nooit willen aannemen, en deze overeenkomst had Profeet Benjamin niet! Want van jongs af aan al had Profeet Benjamin als kind contact met de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Op een dag, toen dit kleine lieve engeltje 7 jaar oud was, liep hij met zijn kwartje naar de snoepautomaat.
Het was zijn zakgeld. En hij zag mooie glinsterende ringetjes van plastic, en kettinkjes en andere prulletjes uit HongKong, en wou mama iets heel waardevols geven vanuit het diepste van zijn hart. Toen hij het kwartje in de draai snoepautomaat deed, kwam er een plastic ringetje uit. Hij had vooraf gebeden en voelde zich het rijkste kind op de Aarde met dit plastic ringetje, en zei: “Dank u, Jezus!” en poetste het ringetje nog eens op, en wou dit kostbare ringetje uit HongKong aan mama geven. Met een hart vol van liefde ging hij naar mama, en zei: “Mama, ik heb iets voor jou!”
Mama keek en zag wel, dat het van plastic was en veel te klein. Maar mama keek dieper, en zag de liefde van Benjamin, wat dit ringetje zeer waardevol maakte. Liefdevol zei ze, met tranen in de ogen: “Wat een prachtige ring!” en kuste Benjamin op de wang, en zei: “Maar waarom geef jij dit aan mij?”
En toen antwoordde de kleine lieve engel: “Mama, je bent de allerliefste mama op de gehele wereld!”

Voorwaar, al was het ringetje van plastic, de onvoorwaardelijke liefde werd zichtbaar, de binnenkant.
Voorwaar, Benjamin zei ook tegen zijn mama: “Als ik groot ben, mag jij in mijn kasteel wonen. En dan zorg ik voor jou!”

Voorwaar, maar hoe een cadeau er ook uitziet van de buitenkant, denk aan het kruis van Golgotha.
Het gaat om het hart! En Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gaf het kostbaarste van zichzelf, en wil ook dat u dieper kijkt en de waarde ziet. Want u ben voor Hem de allerliefste op de hele wereld! En Hij wil, dat u in de Hemel komt en gered wordt.

Jesaja 1, vers 18  Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

En Jeremia 29, vers 11  Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

En Johannes 12, vers 46  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve.
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

En Jesaja 40, vers 26  Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het heer daarvan in groten getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet één achter.
En Jesaja 53, vers 5 tot en met 7  Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, en of u nu een artiest bent, of niet, aan uw rijkdom en leven komt een einde voor eeuwig.
Kijk naar wat u te wachten staat zonder God!

1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem “of in haar”. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

En Openbaring 21, vers 7 en 8  Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij “of zij” zal Mij een zoon “of dochter” zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Voorwaar, geef u over en bekeer u! 

Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshua, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com