DutchVideo 2013

Mam! Waar komen de baby’tjes vandaan?

07-08-2013  HOE VAAK KOMEN KLEINE KINDEREN OP EEN BEPAALD MOMENT NIET MET DEZE VRAAG NAAR U TOE: “MAM! WAAR KOMEN DE BABY’S NU VANDAAN?” EN WAT ZEGT U DAN? TEVENS WORDT ER WERELDWIJD, NAAST ‘DE OOIEVAAR’ BIJ EEN GEBOORTE, BIJV. OOK HET 50 JARIGE JUBILEUM / VERJAARDAGSFEEST VAN ABRAHAM EN/OF SARA GEVIERD MET DIVERSE ATTRIBUTEN. HOOR, WAT DE HEER HIEROVER GEOPENBAARD HEEFT!

Gepubliceerd op 8 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

waar komen de kindertjes vandaan

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 7 augustus 2013 bracht een engel des Heren deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de naam van Yeshua, mijn naam is Rabeüdad.

Ik werd uitgezonden en ik zeg u:

De God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft u lief en zegent de werkers van de laatste dagen en u allen mede, die 100% achter de boodschappen staan en stichting Eindtijdnieuws, door uw gebeden en vrije giften en tienden voor het werk van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, El Elohim, Adonai, Jehovah-Jireh, Immanuel.

Voorwaar, Kadosh is de Heer! Hij doorgrondt uw hart en uw gedachten en zegent uw samenwerking met Hem. Voorwaar, God heeft een blijmoedige gever lief!

Voorwaar, dit zeg ik u, luister aandachtig naar de boodschap.

Lees voor: Johannes 1, vers 1 tot en met 5  Hier staat geschreven: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Ezechiël 16, vers 6  Hier staat geschreven: Toen kwam Ik voorbij u, en Ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en Ik zeide tot u, in uw bloed: leef; ja, Ik zeide tot u, in uw bloed: leef.

Psalm 58, vers 4 en 5  Hier staat geschreven: De goddelozen zijn van de geboorte aan afvallig, de leugensprekers dwalen van de moederschoot aan. Hun venijn is gelijk het venijn van een slang; als een dove adder, die haar oor toesluit.

Lukas 1, vers 14  Hier staat geschreven: En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.

1 Johannes 3, vers 7 tot en met 9  Hier staat geschreven: Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Zacharia 5, vers 5 tot en met 11  Hier staat geschreven: Hierop kwam de engel die met mij sprak, nader en zeide tot mij: Sla toch uw ogen op en zie, wat daar naar voren komt. Ik vroeg: Wat is dat? Hij antwoordde: Dat is een efa, die daar naar voren komt. Hij vervolgde: Zo zien zij er uit in het ganse land. En zie, het loden deksel werd opgelicht en daar zat een vrouw in de efa. En hij zeide: Dat is de goddeloosheid. Toen wierp hij haar in de efa neer en wierp het loden gewicht op de opening daarvan. Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie, twee vrouwen kwamen naar voren, met de wind in haar vleugels; zij hadden namelijk vleugels als van een ooievaar. En zij droegen de efa weg tussen hemel en aarde. Toen vroeg ik de engel die met mij sprak: Waarheen brengen zij die efa? Hij antwoordde mij: Naar het land Sinear, om daar voor haar een huis te bouwen. Is dit gereed, dan zetten zij haar daar op haar plaats.

Jeremia 8, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Zelfs de ooievaar aan de hemel kent zijn vaste tijden en tortelduif en zwaluw nemen de tijd van hun komst in acht, maar mijn volk kent het recht des HEREN niet. Hoe durft gij zeggen: Wij zijn wijs en de wet des HEREN is bij ons? Voorwaar, zie, bedrieglijk heeft de leugenpen der schrijvers die vervaardigd!

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, telkens staat er een ooievaar vlag in de vlaggenmast, of een ooievaar met verlichting, of ooievaar spandoek, of ooievaar nest, ooievaar met baby, enzovoorts! 

Lees voor: Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Hier staat geschreven: Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.

Romeinen 1, vers 28  Hier staat geschreven: En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.

Exodus 20, vers 5  Hier staat geschreven: Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

Leviticus 19, vers 4  Hier staat geschreven: Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de HERE, uw God.

Genesis 2, vers 7  Hier staat geschreven: Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ze hebben de Maker, de God van Abraham, Izaäk en Jakob vervangen voor de leugen, en hebben de eer en de dank losgelaten naar God toe, en Hem vervangen!

Vele Christenen moeten zich nu bekeren en de God van Abraham om vergeving vragen, ook voor de leugen uit uw mond, dat gij zegt: “De ooievaar heeft jouw broertje of zusje gebracht!” Voorwaar,

Lees voor: Romeinen 12, vers 2  Hier staat geschreven: En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Breek met ‘de ooievaar’ en ‘Abraham en Sara’! sprak de bode engel Gods verder. 

Lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 16  Hier staat geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, geef God de eer!

Lees voor: Johannes 3, vers 18  Hier staat geschreven:  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Johannes 4, vers 22 tot en met 24  Hier staat geschreven: Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, in de hemel zijn geen leugenaars.

Lees voor: Johannes 8, vers 44  Hier staat geschreven: Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Johannes 12, vers 26  Hier staat geschreven: Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Gods geliefde Profeet, de Here zal velen ogen openen met deze boodschap.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

SHALOM! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com