DutchVideo 2023

Mag ik even uw aandacht?

Wij moeten te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben in het laatst der dagen aan wat doorgegeven is door Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, opdat wij niet zullen afdrijven.

Gepubliceerd op 5 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 september kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Hebreeën 1, vers 1 en 2 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de “kadosh, heilige” profeten, ”zo” heeft Hij “ook juist” nu in het laatst der dagen tot ons gesproken…stop, tot zover.
En Hebreeën 2, vers 1 tot en met 4 Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben “in het laatste der dagen wat doorgegeven is door Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen”, opdat wij niet “zullen” afdrijven, hoe zullen wij “evenzo u, die luistert” dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf”, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd “vanaf de troon Gods”, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil?

Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel Gods.

Hebreeën 3, vers 7 en 8 Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, “en onder andere” ten dage van de verzoeking in de woestijn.
En Hebreeën 12, vers 4 tot en met 7 Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde, en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon “en dochter”, acht de tuchtiging des Heren niet gering,
en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon “en dochter”, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon “of dochter”, die door zijn “of haar” vader niet getuchtigd wordt?
En vers 25 en 26 Ziet dan toe, dat gij Hem,”Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” die spreekt “door Zijn uitgekozen Profeet”, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen (spreekt). Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com