DutchVideo 2023

Maar wie de liefde verwerpt, verwerpt ook God

Voorwaar, de Heer ontfermt zich ook over u, en over een ieder wanneer men oprecht berouw heeft en dat betekent ook dat iedereen barmhartig en mededogen moet hebben met zijn of haar naaste!

Gepubliceerd op 6 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, almachtige en krachtige, bovennatuurlijke Naam van de Koning der koningen, en voor eeuwig is Hij de opgestane Heer, de Levende God, El Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus uit Nazareth, die meer dan Almachtig is, en meer dan een liefhebbende Abba, Vader, die van u houdt!

Voorwaar, wie u ook bent, gelovig of niet; niemand kan het terugbetalen Zijn liefde en genade, vergeving en lijden wat Hij in uw plaats heeft gedaan!
Voorwaar, Zijn Naam is Wonderbaar!

Jeremia 32, vers 27 Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Voorwaar, de Heer ziet u!

Klaagliederen 1, vers 2 Bitter weent zij des nachts, “en” tranen vloeien langs haar wangen; “niemand is er die zoveel begrip en liefde voor haar heeft,” niemand is er die haar troost onder al haar minnaars “dan alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”; al haar vrienden, “broeders en zusters waren liefdeloos en” werden “aan de Heer en aan” haar ontrouw, tot vijanden zijn zij “voor de Heer en” haar geworden.
En Klaagliederen 3, vers 18 Ik dacht: vergaan is mijn kracht, vervlogen mijn hoop op de Here.
En Jesaja 53, vers 4 tot en met 6 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.
En Klaagliederen 3, vers 20 Zo vaak mijn ziel dit gedenkt, buigt zij zich neder in mij.
En vers 22 tot en met 26 Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil des Heren.
En vers 29 en 30 Hij drukke zijn mond in het stof, misschien is er hoop. Hij biede de wang aan wie hem slaat, hij worde verzadigd van smaad.
En vers 32 Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen.

Voorwaar, de Heer ontfermt zich ook over u en over een ieder, wanneer men oprecht berouw heeft.
En dan reinigt Hij u en troost u en bevrijdt u van alle zonden met Zijn kostbaar Bloed, er is geen aanklacht meer; zo kan Hij zich over u ontfermen.
Voorwaar, mijn naam is Kereach en ben een bode engel Gods.

Mattheüs 24, vers 37, 39, en 44 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
En Romeinen 12, vers 12, 15, 17, 18 en 21 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed. Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Voorwaar, maar hij of zij die Gods woorden en geboden niet doet en het kwaad met kwaad vergeldt, hij of zij is niet uit God, want God is liefde!

Mattheüs 24, vers 8, 9, en vers 12 tot en met 14 Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.
En Romeinen 13, vers 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil.

Voorwaar, bedenk dit.
O hoe wonderbaarlijk is het Bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Elke knie zal zich buigen, en elke tong zal belijden dat Hij, Jezus Christus de Heer is! Amen!

Zeg mij na:
Een roddelaar en kwaadspreker komt de hemel niet in, maar die gaat samen met zijn of haar soortgenoten de hel in!

Amen!
Wie de liefde verwerpt, verwerpt ook God, want God is liefde!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com