DutchVideo 2014

Maanaanbidders, God zegt u: Breek ermee!

GOD ZAG DAT WAT HIJ MAAKTE GOED WAS, MAAR WAT HIJ OOK ZIET IS, DAT MEN DE VOLLE MAAN AANBIDT!

Gepubliceerd op 9 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

maan aanbidding - halve maansikkel

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 9 april 2014, ’s avonds, bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Michaël.

Voorwaar, hoor aandachtig!

Genesis 1, vers 1  In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

En vers 16 tot en met 18  En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde, en om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag, dat het goed was.

Voorwaar, God zag, dat wat Hij maakte goed was, maar wat God ook ziet is, dat men de Volle Maan aanbidt.

Men doet allerlei rituelen, en gelooft in de zogenaamde energiebron.

Voorwaar, breek ermee! Gij zult niet de Maan aanbidden! Ik, de God van de Schepping, zeg u: Bekeer u, want gij aanbidt satan!

Leviticus 19, vers 26  Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.

Leviticus 26, vers 18  En indien gij “satanvereerders” desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe.

Verbaas u niet, dat er met Volle Maan vreemde dingen gebeuren, als men de Maan aanbidt!

Want satan zal zijn energiebron gebruiken, om u over te nemen. Voorwaar,

Neem in acht: Deuteronomium 4, vers 19  En dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen… tot zover.

Voorwaar, satan vindt het prachtig, dat gij voor het kwade openstaat!

Ook de Islam aanbidt de maangod, in de Kaäba in Mekka, door tijdens hun gebeden te buigen in de richting van het ideogram van de wassende Maan. Op minaretten en moskeeën staat ook de maansikkel, de Halve Maan.

Lees voor: Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

En vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wil u reinigen en vergeven en bevrijden van al uw praktijken!

Zo spreekt de Heer. Hij heeft voor de zonden betaald, de eeuwige dood! Ieder, die een andere god aanbidt buiten de God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Zijn geliefde Zoon Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, is Mij niet waardig. Hij is de enige Weg. Bekeer u en laat voor u bidden, en laat voor u bidden voor bevrijding. Ga naar een volle evangelische kerk of pinksterkerk, en word een kind van God!

De dood is niet het einde voor de mensen, die Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, heeft vrijgemaakt. Amen!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com