DutchVideo 2023

Maak uw hart toch niet als een harde, ruwe diamant

Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij?

Gepubliceerd op 23 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 22 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de Nazireeër, de Levende, Almachtige Koning der koningen.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Siream, en ik ben een bode engel Gods.
Zo spreekt de Here:

Jesaja 48, vers 13 Ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest en mijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid. Roep Ik hen, zij staan daar tezamen.
En vers 22 De goddelozen, zegt de Here, hebben geen vrede.

Voorwaar, spits uw oren en komt voor mijn aangezicht.

Jeremia 7, vers 11 lees vanaf: Zie, Ik, “de Here” heb het wel degelijk opgemerkt, luidt het woord des ”Almachtige” Heren.
En Sefanja 1, vers 6 en 7 Ook hen die van de Here afvallen, en die de Here niet zoeken noch naar Hem vragen. Zwijg voor het aangezicht van de Here Here, want nabij is de dag des Heren; want de Here heeft een offermaal bereid; Hij heeft zijn genodigden geheiligd.
En Sefanja 3, vers 5 De Here is rechtvaardig in haar midden; Hij doet geen onrecht; elke morgen geeft Hij zijn recht; als het licht wordt, blijft het niet uit. Doch de verkeerde weet van geen schaamte.
En vers 7 Ik, “de Here” zeide: “Ik ben kadosh, heilig. Wees Mij kadosh, heilig en” vrees Mij toch “en” neem tuchtiging aan…tot zover.
En Zacharias 7, vers 9 tot en met 11 Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil? Maar zij weigerden te luisteren, zetten hun schouder er dwars tegenin en stopten hun oren toe om niet te horen.

Voorwaar, maak uw hart toch niet als een harde, ruwe diamant.
Ken Mijn hart, zegt de Here.

Zacharias 8, vers 17 Beraamt in uw hart elkanders onheil niet…tot zover. En lees verder vanaf: Want dit alles haat Ik, “de Here, die van u houd”, luidt het woord des Heren.
En Mattheüs 5, vers 3, 4, 5, 8 en 9 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
En vers 16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Voorwaar, wees vriendelijk jegens elkander!
Gij zult uw naaste liefhebben.

Mattheüs 5, vers 46 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij?…tot zover.
En Galaten 6, vers 2 en 10 Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.
En Galaten 5, vers 14 en 15 Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt.
En vers 21 vanaf: Waarvoor, ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

En Mattheüs 6, vers 14 en 15 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.
En Mattheüs 7, vers 1 en 2 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden…tot zover.

Voorwaar,

En Mattheüs 8, vers 17 lees vanaf: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.

Voorwaar, bedenk ook dit.

Mattheüs 10, vers 40 Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.
En Mattheüs 12, vers 35 tot en met 37 Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.
En Mattheüs 13, vers 51 Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.

Tot slot nog,

Johannes 15, vers 10 tot en met 17 Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.

Voorwaar, behandel een ander liefdevol en kostbaar zoals Ik, de Here dat ook doet naar u toe!

Johannes 20, vers 23 Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com