DutchVideo 2021

Maak uw hart standvastig en trouw jegens Hem die uw geloofspillaren vastgezet maakt!

Waarschuwende boodschap Gods: Zo spreekt de Here. Ik zeide tot de hoogmoedigen: Weest niet hoogmoedig; en tot de goddelozen: Heft de hoorn niet op; heft uw hoorn niet op naar den hoge en spreekt niet met trotse hals. Toch heeft u Mijn werken en wonderen die Ik je had laten zien vergeten! Als ik kom on u te doden, zult u Mij zoeken; en u zult berouw hebben en Mij, uw HERE God, met vurigheid zoeken.

Gepubliceerd op 20 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 18 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Zijn Naam zij voor altoos, geloofd zij de Levende en Opgestane Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Voorwaar, want zie, wie verre van Hem zijn en niets van Hem willen weten gaan ten gronde vanwege hun dwaasheid en zonder verstand.

Psalm 75, vers 4 en 5 Al mogen de aarde en al haar bewoners wankelen, Ik ben het, die haar “geloof” pilaren heb vastgezet. Ik zeide tot de hoogmoedigen: Weest niet hoogmoedig; en tot de goddelozen: Heft de hoorn niet op.

Voorwaar, bekeer u!

Psalm 75, vers 6 Heft uw hoorn niet op naar den hoge en spreekt niet met trotse hals.
Psalm 76, vers 6 De trotsen van hart werden uitgeschud, zij verzonken in slaap; niemand van de dapperen vond zijn kracht.
Psalm 78, vers 10 en 11 Zij onderhielden Gods verbond niet, zij weigerden in zijn wet te wandelen en vergaten zijn werken en zijn wonderen, die Hij hun had doen zien.
En vers 17 en 18 Maar zij bleven verder tegen Hem zondigen,
zij waren in de wildernis weerspannig tegen de Allerhoogste; zij verzochten God in hun hart. Tot zover.
En vers 34 tot en met 37 Als Hij hen doodde, dan vroegen zij naar Hem, bekeerden zich en zochten God, en gedachten, dat God hun rots was, en God, de Allerhoogste, hun verlosser. Maar zij bedrogen Hem met hun mond “en met andere dingen” en belogen Hem met hun tong; hun hart was niet standvastig bij Hem, zij waren niet getrouw aan zijn verbond.

Voorwaar, mijn naam is Miriach, en ben een bode engel Gods.

Het is juist nu in deze tijd zeer belangrijk om niet dwaas te zijn en weerspannig maar je blokkades op te ruimen die tussen u en God in de weg zou kunnen staan.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, maakt u klaar om Hem te ontmoeten!

Jesaja 40, vers 31 Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com