DutchVideo 2020

Maak u klaar, voordat de bazuin te horen is!

Of wacht u op een excuus, of tot het te laat is? Het is beter dat u deze boodschap serieus neemt, en werkt aan uw denken en hart en ziel en geest en wandel. Word wakker, en zorg ervoor dat u luistert en dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voorop komt! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 11 februari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 11 februari 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Lukas 8, vers 17  Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen.

Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij “of zij”, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

En 1 Korinthiërs 14, vers 2 vanaf: door de Geest spreekt hij geheimenissen.
Vers 32 en 33  En de geesten der Profeten zijn aan de Profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, maar van vrede.
En vers 36  Of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt?

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.
Voorwaar, velen zijn gewaarschuwd via Profeet Benjamin Cousijnsen. Velen menen, door heel veel te doen voor anderen, dat men dan automatisch behouden wordt, want men hield zoveel van de Here! Ook dit zijn eindtijdtekenen, dat men zo denkt. Er zijn velen, die nog vleselijk denken.

Galaten 5, vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Daar komt echter bij, dat men zich vaak niet wil laten leiden door de Geest,
vanwege het feit dat ‘ikke, ikke, ikke’ voorop komt, en de ego en afgunst, en de trots en hoogmoed en liefdeloosheid!

1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 7  Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Voorwaar, 

2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de mensen, “misschien ook u, die nu luistert”, de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun, “uw”, gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars – “via YouTube, onder andere”, – zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

Voorwaar!
Word wakker, en zorg ervoor dat u luistert en aan uw karakter werkt, en dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voorop komt.

Jesaja 66, vers 15 en 16  Want zie, de Here zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de Here gericht oefenen over al wat leeft, en de door de Here verslagenen zullen talrijk zijn.

En Jeremia 4, vers 19 tot en met 22  O mijn binnenste, mijn binnenste! Ik moet ineenkrimpen. O wanden mijns harten! Mijn hart jaagt in mij, ik kan niet zwijgen; want bazuingeschal hoor ik, strijdrumoer! Slag na slag wordt gemeld, ja, het gehele land is verwoest; onverhoeds zijn mijn tenten verwoest, in een oogwenk mijn tentkleden. Hoelang moet ik het signaal zien, het bazuingeschal horen? Want onverstandig is mijn volk, Mij kennen zij niet; dwaze kinderen zijn het, en inzicht hebben zij niet; wijs zijn zij om kwaad te doen, maar van goed doen weten zij niet.

Voorwaar, maak u klaar, voordat de bazuin te horen is!
Of wacht u op een excuus, of tot het te laat is? Het is beter dat u deze boodschap serieus neemt, en werkt aan uw denken en hart en ziel en geest en wandel!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com