DutchVideo 2020

Maak ernst met uw ziel, want de wereld is in chaos!

Boodschap Gods, overgebracht in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: Kies wie u dienen wilt, want er zullen velen verloren gaan. Zelfs met het onderduiken in een schuilkelder bent u niet gered. Bekeer u vandaag en vernietig uw afgoden!

Gepubliceerd op 6 april 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! Op 6 april 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kies wie u dienen wilt, want er zullen velen verloren gaan! 

Deuteronomium 30, vers 19  Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht.

Voorwaar, deze woorden sprak Mozes; hier werd ook de mens voor een vrije keus gesteld.
Wat is uw keuze: Hemel of hel? Of zeg maar: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus aannemen, of satan?

Jozua 24, vers 14  Welnu, vreest dan de Here en dient Hem oprecht en getrouw; doet weg de goden die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde der Rivier en in Egypte, en dient de Here.
Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Zie de tekenen van de eindtijd!
Ook Jozua stelde hier een keuze.

En Jozua 24, vers 16  Toen antwoordde het volk en zeide: Het zij verre van ons, de Here te verlaten en andere goden te dienen.

Deuteronomium 6, vers 14  Gij zult geen andere goden achternalopen, van de goden der volken rondom u.

Markus 12, vers 30  En gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.

En Romeinen 3, vers 12  Allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.

Voorwaar, bekeer u vandaag en vernietig uw afgoden!
Maak ernst met uw ziel, en geef uw hart aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en zie meer op uw eeuwige behoud. Want de wereld is in chaos, en de boodschappen Gods via Gods gezalfde Profeet Benjamin Cousijnsen zijn in volle gang!

Rodrigo Duterte heeft de politie en het leger, onder anderen, ingezet om de burgers dood te schieten, die de lockdown negeren in de Filipijnen, in verband met het Coronavirus.
Voorwaar, zo zal het ook gaan met het merkteken van het beest.

Openbaring 13, vers 16  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

Vanwege het Coronavirus zijn er nu al sommigen ondergedoken in een schuilkelder, met enorme voedselvoorzieningen voor enkele jaren.
Ook hiermee bent u niet gered en behouden, dan door alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aan te nemen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com