DutchVideo 2013

Maak een zalvingsolie & leg nu de handen op uzelf!

WERKTE YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, NIET MACHTIG DOOR DE HANDEN HEEN VAN ZIJN DISCIPELEN? IN OPDRACHT VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS KUNT U OLIE NEMEN EN HET IN DE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH ZEGENEN!

Gepubliceerd op 7 mei 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

zalvingsolie

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 7 mei 2013 werd deze bijzondere boodschap overgebracht aan Benjamin Cousijnsen.

Beste luisteraar, deze boodschap is 100% overgebracht door de engel des Heren, in de naam van Jezus Christus, en komt rechtstreeks van de Here God.

U wordt uitgenodigd in deze boodschap, indien u dit wenst, om olie te zalven. De bode engel des Heren geeft aanwijzingen, wat u kan en mag doen. De olie is een Bijbels gebruik, dat gebruikt werd om te zegenen, te zalven en nog steeds gebruikt wordt, en geloofsversterkend is. Ook als symbool van de aanwezigheid van de genezende kracht van de Heilige Geest. De Here weet wat u nodig heeft!

Tussendoor mag u de tijd nemen en kunt u de boodschap op pauze zetten. Bijvoorbeeld, als de engel des Heren een opdracht geeft, of als u wilt bidden. U kunt ook met mij meebidden. Ik zal duidelijk aangeven, wanneer de bode engel Gods sprak, en wanneer ik spreek.

Voordat u verdergaat met de boodschap… Als u mee wilt doen, pak dan olie. Zelf heb ik hier olijfolie voor gepakt, en heb het in een apart flesje gedaan, het gedeelte dat ik als zalfolie wil gaan gebruiken. Ik ga nu beginnen met de boodschap.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Saddaya. Ik ben een bode engel des Allerhoogsten. Luister aandachtig.

De God van Izaäk, Jakob en Abraham zal u de verborgen zaken openbaren via Benjamin Cousijnsen.

Lees voor: Jakobus 4, vers 3 tot en met 4  Hier staat geschreven: Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, onderzoek uzelf nu even heel diep!

Dan gaan wij nu verder…

Jakobus 4, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, voorwaar, waar is uw geloof?

Zie wat Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor u gedaan heeft! Sta daarbij stil. Voorwaar, is Hij niet Dezelfde tot in alle eeuwigheid?

Lees voor: Jakobus 5, vers 13  Hier staat geschreven: Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen.

De bode engel Gods sprak verder,

Als gij wederom geboren zijt, en uw geloof en uw vertrouwen is groot in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en gij weet dat Hij in u is, dan zeg ik u dit…

Werkte Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet machtig door de handen heen van Zijn discipelen?

Lees voor: Mattheüs 17, vers 19 en 20, en Jakobus 5, vers 15 en 16, en Mattheüs 10, vers 8 en vers 7  Ik begin bij

Mattheüs 17, vers 19 en 20  Hier staat geschreven: Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.

Jakobus 5, vers 15 en 16  Hier staat geschreven: En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Mattheüs 10, vers 8  Hier staat geschreven: Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

En vers 7  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, voorwaar, hoe groot is uw geloof?

Neem olie, zegen het in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Dit ga ik nu aan u voordoen… ik heb een flesje, dat ik voor de zalfolie wil gebruiken, apart gedaan.

“Hemelse Vader, ik kom samen, Heer, met de luisteraars en de mensen, die nu kijken, kom ik Here bij u. Here, in opdracht aan u, Here God, heb ik de olijfolie, maar het kan ook een andere olie zijn – u heeft daar niets over gezegd, Here, maar ik heb de olijfolie gepakt, omdat het een teken van puurheid is. Heer, ik weet dat het een Bijbelse opdracht is en symbool tot genezing van zieken. Ook al is het nieuw voor mij, Heer, in gehoorzaamheid aan u, wil ik samen met de kijkers, die dit verlangen, de olie in uw machtige naam zegenen, opdat het geloofsversterkend mag zijn, opdat het een helend effect zal hebben op de persoon, Here, die het in geloof gebruikt. Heer, ik bid dat iedere wederom geboren Christen, Here, zich vrijmoedig mag voelen om dit in alle eenvoud te doen, omdat u het ons vandaag opdraagt. Here, zo dank ik u, en zegen ik deze olie in uw machtige naam, in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach! Dat het mag doen waartoe u het opdraagt. In gelovig gebed dank ik u er voor in Jezus Christus’ naam, Amen!”

De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, doe het op uw handen en geloof.

Dat is de volgende stap… ik neem een klein beetje, en ik wrijf het in beide handen.

Leg nu de handen op uzelf, op uw hoofd en hart, en lees nu in uw Bijbel dit samen met degene, die voorleest (dat is in dit geval met mij).

Leg het op uw hoofd en op uw hart.

En ik ga verder met lezen, terwijl u uw handen op uw hart en op uw hoofd legt.

Jakobus 5, vers 15  Hier staat geschreven: En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

Indien u wilt – nu spreek ik – mag u nu pauzeren en zelf een gebed uitspreken, en anders ga ik nu voor u bidden op dit moment.

“Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat ik zo op dit moment, Here, met de mensen, die de olie op hun hoofd en op hun hart houden met hun handen, Here, een zegen mag vragen, opdat u komt, Here, en de personen, die dit in geloof gedaan hebben, aanraakt. Here, ik wil u vragen om de persoon, die op dit moment in geloof deze actie gedaan heeft, Heer, zijn handen op zijn hoofd en op zijn hart houdt, in gedachten uitspreekt wat hij nodig heeft. Here, u kent een ieder van ons. Here God, ik bid dat u met uw zalvende kracht, Here, komt, en de persoon aanraakt en zegent en geneest. Ik bid dat uw wil op dit moment mag geschieden! Here, en versterk ook het geloof van de persoon, die met mij aan het bidden is op dit moment. Here, u geeft ons de belofte, dat als wij zelfs een geloof hebben als van een mosterdzaadje, dat zo klein is, als kleinste zaadje wat er is op aarde, dat we dan bergen zullen verzetten! Dank u wel, Here God, dat u ons nu eigenlijk ook wakker schudt. We zijn niet afhankelijk van mensen, die een bepaalde gebedsgenezingsgave hebben, Heer, of die heel belangrijk zijn, of – veel Christenen gaan dat soort mensen achterna – maar u draagt het een ieder op, Here. Hoe ver we misschien zijn, of misschien zijn we pas in het geloof, Here Jezus, u wilt dat we ons geloof in u activeren en u de ruimte geven. Op dit moment, Here God, spreek ik ook tot de mensen, die met mij meebidden: Heer, versterk hun geloof! Here, in alle eenvoud mogen zij uw kracht ervaren! Ik dank u er voor, in de machtige naam van Jezus Christus, Here, raak een ieder aan op dit moment, Here. Dank u wel, dat u het doet!

Ook in de loop van de komende boodschap, Heer, bid ik dat uw genezende kracht, uw zegen en uw zalving door het lichaam heen zal gaan, Heer, van een ieder die het van u verwacht. U doet, Heer, wat goed is en wat u verlangt. Here, u verlangt te zegenen, ga uw gang, Heer, in de naam van Jezus Christus. Halleluja, dank u wel, Here, Amen!”

De bode engel Gods sprak verder, Weet, als Christus in u is, mag u ook voor uzelf bidden.

Lees voor: Efeziërs 5, vers 14 en vers 1 en 2

Efeziërs 5, vers 14  Hier staat geschreven: Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

En vers 1 en 2  ‘Vermaningen’ – Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, O hoe wonderbaar en groot is Hij, die in u is!

Lees voor: 1 Corinthiërs 2, vers 14 en 15, en 1 Corinthiërs 3, vers 16 en 17, en Efeziërs 6, vers 10 en vers 12 tot en met 13, en Kolossenzen 3, vers 2 tot en met 4

1 Corinthiërs 2, vers 14 en 15  Hier staat geschreven: Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.

1 Corinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Efeziërs 6, vers 10  Hier staat geschreven: ‘De geestelijke wapenrusting’ – Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

En vers 12 en 13  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Kolossenzen 3, vers 2 tot en met 4  Hier staat geschreven: Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, wees u bewust!

Lees voor: Kolossenzen 2, vers 13 tot en met 15, en Kolossenzen 3, vers 14 en 15, en Kolossenzen 4, vers 2, en Galaten 5, vers 22  Ik begin bij

Kolossenzen 2, vers 13 tot en met 15  Hier staat geschreven: Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Kolossenzen 3, vers 14 en 15  Hier staat geschreven: En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.

Kolossenzen 4, vers 2  Hier staat geschreven: Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

Galaten 5, vers 22  Hier staat geschreven: Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

De bode engel Gods sprak verder,

Laat dit in u zijn, geliefden Gods!

Voorwaar, voorwaar, ik ga nu, en dank en prijs Hem, die bij u is en tot u gesproken heeft! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com