DutchVideo 2013

Maak de Koning groot, die zeer spoedig komt!

“QUEENSDAY”: MEN GAAT HEEL VER! CHRISTEN OF GEEN CHRISTEN, GIJ ZIJT GEWAARSCHUWD! ER IS MAAR 1 GOD EN 1 KONING DER KONINGEN! TOON OP KONINGINNEDAG DE EER AAN DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM!

Gepubliceerd op 22 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Koningsdag 2013Koninginnedag 2013

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 22 april 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen had u nog zó gewaarschuwd, dat men het jaar 2013 nimmer meer zal vergeten.

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren. Ik ben de bode engel Gods, Gidori. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Christen of geen Christen, gij zijt gewaarschuwd!

Psalm 106, vers 36  Zij dienden hun afgoden, die hun tot een valstrik werden.

Een gedenkvlag voor uw koning, een ketting om de koning groot te maken, een ‘queensday’ shirt, sjaal, jeans, schoenen, jas, bodywarmer, zwembroek, cap, afbeeldingen en slingers, en allerlei toeters en bellen.

Men gaat heel ver!

Lees voor: 1 Petrus 4, vers 1 tot en met 7, en 1 Corinthiërs 10, vers 14 en 15 en vers 19 en 20, en 1 Corinthiërs 12, vers 1 en 2, en Jozua 24, vers 14 en 15, en Johannes 14, vers 6, en Johannes 3, vers 16 tot en met 21 en vers 35 en 36, en Johannes 4, vers 22 tot en met 24  Ik begin bij

1 Petrus 4, vers 1 tot en met 7  Hier staat geschreven: Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven. Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u; maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen. Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wèl, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden, doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven.

1 Corinthiërs 10, vers 14 en 15  Hier staat geschreven: Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij! Ik spreek immers tot verstandige mensen; beoordeelt dan zelf, wat ik zeg.

En vers 19 en 20  Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.

1 Corinthiërs 12, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven.

Jozua 24, vers 14 en 15  Hier staat geschreven: Welnu, vreest dan de HERE en dient Hem oprecht en getrouw; doet weg de goden die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde der Rivier en in Egypte, en dient de HERE. Maar indien het kwaad is in uw ogen, de HERE te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!

Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Johannes 4, vers 22 tot en met 24  Hier staat geschreven: Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, er zullen demonstraties zijn op Koninginnedag, en onder andere arrestaties verricht worden.

Lees voor: Judas, vers 14 tot en met 16  Hier staat geschreven: Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, wandelende naar hun begeerten, maar hun mond spreekt hoogdravend, als zij om des voordeels wil de mensen in hun gezicht vleien.

Openbaring 1, vers 7  Hier staat geschreven: Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Verafgood niets! Noch engelen, noch één of ander beeld van een God of van een koning of mens!

Lees voor: Exodus 20, vers 3, 4 en 5  Hier staat geschreven: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

De bode engel Gods sprak verder,

Hoor aandachtig, China, Korea, Japan, Indonesië, Filipijnen, Mexico, Spanje, Frankrijk, en ook u zijt gewaarschuwd!

Bekeer u! Er is maar één God, een Koning der koningen, die de zonden droeg aan het kruis. Ga naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, zei Benjamin u niet: Gods Geest zal uw land bezoeken en zal het land wederom schade toebrengen?

Toon op Koninginnedag de eer aan de God van Izaäk, Jakob en Abraham, aan de God van al wat leeft!

Lees voor: Mattheüs 22, vers 20  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot hen: Wiens beeldenaar en opschrift is dit?

De bode engel Gods sprak verder,

Maak de Koning groot, die zeer spoedig komt!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com