DutchVideo 2019

Luisteren naar God is tot op heden nog steeds een groot probleem voor velen!

Voorwaar, luisteren naar God is tot op heden nog steeds een groot probleem. En zo zijn er ook velen, die het kwaad telkens maar opzoeken en het naar zich toetrekken. Stop ermee en bekeer u! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 3 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 3 oktober 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here der heren, de Koning der koningen, en Zijn woorden zijn getrouw en waarachtig. En alle engelen des Hemels zeggen: “Amen!”

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods, en deel u het volgende mede:

1 Samuël 12, vers 15  Doch, indien gij naar de Here niet luistert en tegen het bevel des Heren weerspannig zijt, dan zal de hand des Heren tegen u zijn… tot zover.

Voorwaar, luisteren naar God is tot op heden nog steeds een groot probleem! 

1 Samuël 12, vers 18  Toen riep Samuël tot de Here, en de Here gaf op die dag donderslagen en regen, zodat het gehele volk zeer bevreesd werd voor de Here en voor Samuël.
En in vers 19 staat: Het gehele volk zeide tot Samuël: Bid voor uw knechten tot de Here, uw God, opdat wij niet sterven, want aan al onze zonden hebben wij nog kwaad toegevoegd… tot zover.

Voorwaar, stop ermee en bekeer u! 

1 Samuël 12, vers 20 en 21  En Samuël zeide tot het volk: Vreest niet; wel hebt gij al dit kwaad bedreven, maar wijkt niet langer van de Here af, dient de Here met uw ganse hart. Gij zult niet afwijken achter de ijdelheden, die baten noch redden kunnen; slechts ijdelheid zijn zij.
Vers 24  Vreest slechts de Here en dient Hem trouw met uw ganse hart, want ziet, welke grote dingen Hij onder u gedaan heeft.
En in vers 25 staat geschreven: Maar indien gij toch kwaad doet, zult gij “dus” weggevaagd worden.

Voorwaar, zo zijn er ook, net als die knechten, velen die het kwaad telkens maar opzoeken en het naar zich toetrekken. 

Spreuken 6, vers 16 tot en met 19  Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders “of zusters”.
Spreuken 11, vers 20 en 21  De verkeerden van hart zijn de Here een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig. Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, maar het geslacht der rechtvaardigen wordt bevrijd.
En Spreuken 13, vers 21  Het kwaad vervolgt de zondaren, maar de rechtvaardigen vergeldt Hij het goede.

Wow! Lees of hoor deze woorden wederom.
Wees rechtvaardig en vergeld het goede!

Spreuken 15, vers 26  De plannen van de boze zijn de Here een gruwel, maar liefelijke woorden zijn rein.
En Spreuken 17, vers 20  De verkeerde van hart vindt geen geluk, de valse van tong valt in het ongeluk.

En Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Voorwaar, wees afkerig van het kwade, en wreek uzelf niet! 

1 Korinthiërs 13, vers 2  Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.
En vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

Voorwaar, en jaag de liefde na.
Onderhoud uw wandel!

1 Johannes 2, vers 6  Wie zegt, dat hij “of zij” in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.
En vers 10 en 11  Wie zijn broeder “of zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem “of haar” is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder “of zuster” haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij “of zij” weet niet waar hij “of zij” heengaat, want de duisternis heeft zijn “of haar” ogen verblind.

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com