DutchVideo 2022

Luister naar Zijn stem via Zijn Profeet

Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem.

Gepubliceerd op 04 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 03 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En Richteren 6, vers 12 en vers 16 De Engel des Heren verscheen hem en zeide tot hem: De Here is met u, gij dappere held. En de Here zeide tot hem: Ik, “JHWH” ben met u…tot zover.
En Exodus 23, vers 21 Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem.
En vers 23 Want “zo spreekt de Here, JHWH”, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan…tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, zo spreekt de Here, El Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot u, die hore:

Numeri 12, vers 5 Toen daalde de Here neder in de wolkkolom…tot zover.
En vers 6 Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een Profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem.
En Numeri 16, vers 42 vanaf: Zie, “ook” de wolk “des Heren” bedekte haar en de heerlijkheid “der Heilige Geest” des Heren verscheen.

Zeg, Halleluja!

Deuteronomium 8, vers 18 Maar gij zult aan de Here “JHWH”, uw God, denken, “Hem loven en prijzen en aanbidden” want Hij is het, “die u zeer lief heeft en” die u kracht geeft…tot zover.
En Efeziërs 2, vers 8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.
En Efeziërs 5, vers 10 En toetst wat de Here welbehagelijk is.

En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
En Filippenzen 4, vers 1 Daarom, mijn geliefde broeders “en zusters”, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat alzo vast in de Here, geliefden!
En vers 4 tot en met 7 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
En vers 10 Ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Here, dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen, omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid.
En vers 13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
En vers 19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
En vers 23 De genade van de Here Jezus Christus zij met uw geest.

En Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.
En Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
En Colossenzen 3, vers 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
En vers 15 En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
En vers 17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

En Hebreeën 1, vers 1 tot en met 3 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de Profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge.
En vers 9 Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.
En vers 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?

En Openbaring 22, vers 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen “deze boodschap”…tot zover.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Ten slot,

De Allerhoogste echter woont niet in wat men met handen maakt, zoals de Profeet zegt: De Hemel is mij ten troon, en de aarde een voetbank mijner voeten…tot zover. Handelingen 7, vers 48 en 49

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com