DutchVideo 2019

Luister naar Abba, Vader, die u heeft verwekt

Kind van de Allerhoogste, klaag niet, ook niet in je gedachten, maar geloof en vertrouw op de Here! Je bent Zijn geliefd kind. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 17 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 17 april 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, de Koning der koningen, uw Rabboeni, Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kind van de Allerhoogste, 

Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Voorwaar, klaag niet, maar geloof en vertrouw op de Here! 

Spreuken 4, vers 4 tot en met 7  onderwees hij mij en zeide tot mij: Laat uw hart mijn woorden vasthouden; onderhoud mijn geboden, opdat gij moogt leven. Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds. Verlaat haar niet, dan zal zij u bewaren, heb haar lief, dan zal zij u behoeden. Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.
Vers 25  Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.
En vers 27  Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.

Dit telt evenzo voor uw gedachten! 

Spreuken 6, vers 10  Nog even slapen, nog even sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen…
En Spreuken 10, vers 29  De weg des HEREN is een beschutting voor de oprechten… tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. Je bent Zijn geliefd kind.
Hij is niet ver weg, maar heel dichtbij. En heb je weleens pijn en verdriet, en lijkt het even dat niemand je ziet en begrijpt? Hij ziet je en heeft je lief, en zal je troosten en sterken en kracht geven! Een dwaas, of goddeloze ongelovige ziet, ondanks dat de Here zo vaak gesproken en gered en geholpen heeft, alleen maar ellendigheid, en houdt zich niet vast aan Zijn goedheid. De onverstandigen krijgen dwaasheid als hun deel. Maar wie op de Here vertrouwen, putten kracht en sterkte uit hun geloof! Vanwege ongeloof, ziet een onverstandige alleen maar benauwdheid en verdriet.

Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij “of zij”, die op de Here vertrouwt.
Spreuken 22, vers 17 tot en met 19  Neig uw oor en hoor de woorden der wijzen, richt uw hart op mijn kennis. Want het is liefelijk, dat gij ze in uw binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u.

Voorwaar, luister naar Abba, Vader, die u heeft verwekt.
Moge Hij zich verheugen over uw hart en wandel!

Spreuken 23, vers 35  Men heeft mij geslagen, ik voelde geen pijn, mij gebeukt, ik merkte niets; wanneer zal ik wakker worden? Dan zoek ik hem weer op.

Psalm 71, vers 20 en 21  Gij, die mij vele benauwdheden en rampen hebt doen zien, zult mij weder levend maken, mij uit de kolken der aarde weder doen opstijgen. Wil mijn grootheid vermeerderen, U opmaken en mij troosten.
Psalm 91, vers 2  Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
Vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
En vers 8 tot en met 16  Slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem, “maar ook haar”, bevrijden; Ik zal hem “of haar” beschutten, omdat hij “of zij” mijn naam kent. Roept hij “of zij” Mij aan, Ik zal hem “of haar” antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem “of haar” zijn, Ik zal hem “of haar” uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem “of haar” verzadigen, en Ik zal hem “of haar” mijn heil doen zien.
En Psalm 92, vers 6 tot en met 8  Hoe groot zijn uw werken, o Here; zeer diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen uitspruiten als het groene kruid en alle bedrijvers van ongerechtigheid bloeien – zij zullen voor immer verdelgd worden.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com