DutchVideo 2018

Luister eens naar Mijn woorden

Mijn kind, Ik ben een rechtvaardige en verlossende God. Luister eens naar Mijn woorden, want Ik luister ook naar uw gebeden. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 26 febr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 26 februari 2018 bracht de Here Jezus Christus van Nazareth, Yeshua HaMashiach zelf, deze boodschap over aan Zijn dienstknecht van de laatste dagen, Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik ben het, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, Mijn kind, droog je tranen en hef uw ogen op naar omhoog. 

Jesaja 40, vers 29  Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
En Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, houd moed!
Want ik ben de Here, uw Rabboeni en Goede Herder, en als een Held trek Ik, JHWH, eropuit om voor u te strijden. Ik ben de Here; dat is Mijn Naam, en er is geen andere God dan Ik alleen: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Mijn kind, Ik ben een rechtvaardige en een verlossende God.

Jesaja 45, vers 24  Alleen bij de Here, zal men van Mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte, tot Hem zal men komen; maar beschaamd zullen staan allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn.

Voorwaar, luister eens naar Mijn woorden, want Ik luister ook naar uw gebeden. 

Jesaja 48, vers 17  Zo zegt de Here, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de Here, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan.
En vers 18  Och, dat gij naar mijn geboden luisterdet; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee.

Weet dit: 

Jesaja 49, vers 16  Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij.

Ik ben het, Mijn geliefde kind!
Ik ben Kadosh, Heilig, en Ik neem u bij de hand. Leer van Mij! Zie, Mijn hand is niet te kort om u te leiden en te verlossen, en ook Mijn oor is niet onmachtig om te horen. Voorwaar, steun Mijn werk en wees trouw, omdat Ik een blijmoedige gever, die betrokken is bij Mijn werk, van de Evangelicalendtimemachine.com, zegen!

Jesaja 63, vers 10  Maar zij waren wederspannig en bedroefden zijn heilige Geest; daarom veranderde Hij voor hen in een vijand.
En Jesaja 29, vers 11  Zo werd het gezicht van dit alles voor u als de woorden van een verzegeld boek, dat men aan iemand geeft, die lezen kan, terwijl men zegt: Lees dit eens; maar hij antwoordt: Ik kan niet, want het is verzegeld.

Voorwaar, overdenk deze woorden.
Want vanwege uw vertrouwen op Mijn werken en schatten, zult ook gij gegrepen worden. Gedenk wat daarboven op u wacht!

Klaagliederen 3, vers 22 tot en met 25  Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com