DutchVideo 2017

Luister altijd naar Gods aangestelde ware Profeet

07-08-2017  Door een ongeluk werd Benjamin Cousijnsen rondgeleid in de Hemel, en verbleef daar 16 jaren lang. Hij werd uitgekozen om terug te gaan naar de Aarde, om Gods werk af te maken. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 7 aug 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods werd door Gods bode engel aan Profeet Benjamin Cousijnsen overgeleverd.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Riomero en ben een bode engel Gods.

Lees mee: Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament waren er Profeten.

Numeri 11, vers 24 en 25  Toen Mozes naar buiten was gekomen, sprak hij de woorden des Heren tot het volk; daarop vergaderde hij zeventig mannen uit de oudsten van het volk en stelde hen rondom de tent. Toen daalde de Here in de wolk neder en sprak tot hem, en Hij nam een deel van de Geest die op hem was, en legde dat op de zeventig mannen, op de oudsten; toen de Geest op hen rustte, profeteerden zij, doch daarna niet meer.

Wow! Zeventig mannen, en ze profeteerden, doch daarna niet meer.
God kende Zijn volk en wie ermee om kon gaan!

Numeri 11, vers 26 tot en met 30  Twee mannen nu waren in de legerplaats achtergebleven; de een heette Eldad, en de ander Medad. Toen de Geest op hen rustte – zij behoorden tot de opgeschrevenen, maar waren niet naar de tent gegaan – profeteerden zij in de legerplaats. Een jongeman snelde daarop heen en bracht Mozes bericht en zeide: Eldad en Medad zijn aan het profeteren in de legerplaats. Jozua nu, de zoon van Nun, die van jongs af Mozes’ dienaar was geweest, antwoordde daarop en zeide: Mijn heer Mozes, belet het hun. Doch Mozes zeide tot hem: Wilt gij voor mij ijveren? Och, ware het gehele volk des Heren Profeten, doordat de Here zijn Geest op hen gave! Daarop trok Mozes zich in de legerplaats terug, vergezeld van de oudsten van Israël.

Voorwaar, niet iedereen kan zich Profeet noemen.
Eldad en Medad waren dus niet bij die zeventig mannen of in de tent gegaan. Ze waren in de legerplaats achtergebleven, terwijl die zeventig zaten te vergaderen en zaten te bidden. Wederom zeg ik u, God kent de harten! En denkt u nu ook echt, dat de Heilige Geest er niet vanaf den beginne al was?

Genesis 1, vers 2  De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

En Numeri 11, vers 29  Doch Mozes zeide tot hem: Wilt gij voor mij ijveren? Och, ware het gehele volk des Heren Profeten, doordat de Here zijn Geest op hen gave!

En Deuteronomium 18, vers 13  Gij zult onberispelijk staan tegenover de Here, uw God.
En vers 15 tot en met 20  Een Profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de Here, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren. Juist zoals gij van de Here, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: Ik wil niet langer de stem van de Here, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve. Toen zeide de Here tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben; een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen. Maar een Profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt – die Profeet zal sterven.

Voorwaar, luister altijd naar Gods aangestelde ware Profeet.
Hij is geheiligd, en zag als kind al de twee werelden. Door een ongeluk werd hij rondgeleid in de Hemel en verbleef daar 16 jaren lang, en werd uitgekozen om terug te gaan naar de Aarde, om Gods werk af te maken, zoals de oude Profeten. Ook de Bijbelse Profeten werden gevreesd op de Aarde. En men deed er alles aan om Gods werk te verwoesten, en de vijand stuurde zelfs vrouwelijk spionnen, die alles uit de kast moesten halen, om de Profeten Gods in de oude dagen te verleiden en te vernietigen! Voorwaar, ook was men erop uit om hun gaven weg te nemen. Denk ook aan het verhaal van Simson.

Spreuken 28, vers 5  Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de Here zoeken, verstaan alles.

En Jesaja 48, vers 17  Zo zegt de Here, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de Here, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan.
En Jesaja 54, vers 15 tot en met 17  Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen. Zie, Ik ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar Ik ben het ook, die de verderver geschapen heb om te vernielen. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.

Voorwaar, want geen wapen zal doordringen, opdat alles vervuld worde!
Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstali
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com