DutchVideo 2020

Looft de Here, gij Zijn engelen en Zijn dienaren!

Verheug u als u Hem hebt aangenomen. Ieder, die op Hem vertrouwt, kijkt niet naar het verleden, maar naar het heden, en verheugt zich!

Gepubliceerd op 2 juli 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 2 juli 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige en kadosh, heilige Naam van de Koning der koningen, Adonai, El Elohím, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar,

Psalm 103, vers 19 tot en met 22  De Here heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles. Looft de Here, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Looft de Here, al zijn heerscharen, gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengt. Looft de Here, al zijn werken, aan alle plaatsen zijner heerschappij. Loof de Here, mijn ziel.
En Psalm 104, vers 1  Loof de Here, mijn ziel. Here, mijn God, Gij zijt zeer groot, Gij hebt U met majesteit en luister bekleed.
En vers 33 en 34  Ik zal de Here zingen, zolang ik leef, ik zal mijn God psalmzingen, zolang ik ben; moge mijn overdenking Hem behagen. Ik zal mij in de Here verheugen.

Voorwaar, verheug u als u Hem hebt aangenomen.
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat u Hem grootmaakt!

Psalm 105, vers 1 tot en met 4  Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend; zingt Hem, psalmzingt Hem, gewaagt van al zijn wonderen. Beroemt u in zijn heilige naam; het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
En vers 8  Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond, – het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten.
Psalm 107, vers 42 en 43  De oprechten zien het en verheugen zich, alle onrecht sluit de mond. Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des Heren.
En Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.

Groot is Zijn trouw en liefde!
Kom, wees blij en verheug u in Abba, Vader! Het oude is voorbij; het nieuwe is gekomen. Hem komt alle dank en eer en glorie toe. Halleluja! Ieder, die op Hem vertrouwt, kijkt niet naar het verleden, maar naar het heden, en verheugt zich. Hij zal hem en haar, die zich verheugt in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, met Zijn vreugde en heerlijkheid kronen!

Laten wij Hem loven en danken en aanbidden, met geheel ons hart en door de Heilige Geest.
Want Zijn liefde en vreugde en glorie over ons is verheven boven de wolken. Hij, die Zijn glorie en kracht en overwinning heeft bekendgemaakt, en bovenal Zijn genade, zodat u overstroomt met Zijn waterbronnen van zegeningen. Juich en verblijd u ter ere van Hem, die u liefheeft. Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com