DutchVideo 2012

Loof onze God met eerbied en in blijdschap!

26-06-2012  VISIOEN: DE BODE ENGEL VAN GOD GEEFT, AAN DE HAND VAN BIJBELSE TEKSTEN, DEZE BOODSCHAP DOOR. EEN OPROEP OM TE WANDELEN IN OPRECHTHEID EN NEDERIGHEID, EN JE TE VERBLIJDEN TEN ALLE TIJDEN IN DE HEER!

Gepubliceerd op 27 jun 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Groot is de Heer, prijs Hem!

Volledige weergave:

Hallo! Deze boodschap is op 26 juni 2012 doorgegeven door de bode engel Gods aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin! De Here is verbonden met u; spreek en vrees niet.

U daar, Heb eerbied voor de God van Izaäk, Jakob en Abraham, Heilig is God de Almachtige.

Bewonder Hem om Zijn machtige daden! Laat ieder mens God loven, loof de Heer! Zelfs de vogels loven God om Zijn liefdevolle ontferming en grootheid.

Eerbied voor God is het begin van alle kennis, maar dwazen verwerpen wijsheid en onderwijzing.

Uw zonde kan u naar de ondergang leiden.

Daarom zeg ik u, Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.

Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.

Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht. Of acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht.

Een ware vriend is liefdevol.

Iemand die roddelt, verraadt iemands vertrouwen, maar een echte vriend bewaart een geheim.

Petrus zei eens: “De hemel is mijn getuige, ik ken Jezus Christus niet”. Hoe vaak kraaide er een haan voor u? Hoe vaak heeft u Jezus Christus al verloochend?

Ook zei Jezus bij de Pesach: “Een van jullie zal Mij verraden”.

Ik zeg u, Heeft u ook al van de verboden vruchten gegeten?

Ik wil acht geven op een onberispelijke wandel. 

Psalm 101, vers 2 tot en met 8  Daar staat geschreven: Wanneer zult Gij tot mij komen? Ik wandel in oprechtheid mijns harten in mijn huis; ik stel geen schandelijke dingen voor mijn ogen; ik haat het doen der afvalligen, het kleeft mij niet aan. Een verkeerd hart wijke verre van mij, de boze wil ik niet kennen. Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen; wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld ik niet. Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen. In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen. Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands.

Psalm 116, vers 3 tot 18  Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen, ik ondervond benauwdheid en smart. Maar ik riep de naam des HEREN aan: Ach HERE, red mijn leven. Genadig is de HERE en rechtvaardig, onze God is een ontfermer. De HERE bewaart de eenvoudigen; ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. Keer weder, mijn ziel, tot uw rust, omdat de HERE u heeft welgedaan. Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEREN in de landen der levenden. Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak: Ik ben zeer verdrukt; toen ik in mijn angst zeide: Alle mensen zijn leugenachtig. Hoe zal ik de HERE vergelden al zijn weldaden jegens mij? De beker der verlossing zal ik opheffen, ik zal de naam des HEREN aanroepen. Mijn geloften zal ik de HERE betalen, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostbaar is in de ogen des HEREN de dood van zijn gunstgenoten. Ach HERE, waarlijk, ik ben uw knecht, ik ben uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd: Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal U lofoffer brengen en de naam des HEREN aanroepen.

De engel Gods sprak verder,

Tot slot zeg ik u, met alle engelen Gods:

Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.

Prediker 12, vers 14  Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.

Benjamin, ik ga nu, dit zijn de woorden Gods, die ik gesproken heb. Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com