DutchVideo 2016

Lilliputter?

Boodschap Gods in liefde gebracht, speciaal voor u! U hoort in deze openbarende boodschap diverse wetenswaardigheden over de geschiedenis van kleine mensen, ook wel lilliputters genoemd. En u hoort in de boodschap, die 100% overgebracht werd door een engel Gods, in de naam van Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMasiach, de oorzaak waaruit de lilliputter oorspronkelijk voortkomt, en hierdoor ook later door de eeuwen heen op aarde geboren werd, tot op de huidige dag. Deze geschiedenis grijpt ver terug naar een verleden in de tijd, dat er reuzen op aarde waren!

Gepubliceerd op 29 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

real dwarfs

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 29 augustus 2016 bracht Gods bode engel de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Henoch, hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 8  En het gebeurde dat toen de mensenkinderen talrijk geworden waren, dat er aan hen in die dagen mooie en bevallige dochters geboren werden. En de engelen, de kinderen van de hemel, zagen hen, verlangden naar hen, en zeiden tegen elkaar: ‘Kom, laat ons vrouwen kiezen vanuit de mensenkinderen en nageslacht bij hen verwekken’. En Semjeza, die hun leider was, zei tegen hen: ‘Ik ben bang dat gij niet werkelijk met deze daad zult instemmen, en ik alleen de straf voor een grote zonde zal moeten dragen’. En zij allen antwoordden hem en zeiden: ‘Laat ons allen met een eed zweren, en ons onder wederzijds toezicht allen aan elkaar binden om dit plan niet te verlaten, maar het uit te voeren’. Toen zwoeren zij gezamenlijk en verbonden zich eraan door er wederzijds op toe te zien. En het waren er allen tezamen een tweehonderd die in de dagen van Jered neerdaalden op de top van de berg Hermon, en zij noemden het de berg Hermon omdat zij gezworen hadden en zich eraan verbonden hadden door er wederzijds op toe te zien. En dit zijn de namen van hun leiders: Semjeza, hun leider, Areklba, Rameël, Kokablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezekweël, Barekwijal, Azazel, Armaros, Baterel, Ananel, Zakwiël, Samzepeël, Saterel, Turel, Jomjael, Sariël. Dit zijn hun oversten van tien.

Voorwaar, de gevallen engelen hadden een eed afgelegd, en vervloekingen uitgesproken over de mensenkinderen.
Ze deden aan toverijen! En het geschiedde tevens, dat er niet alleen reuzen waren, maar dat er ook, door de vervloekingen, misvormde kleine mensenkinderen verwekt werden met een afwijking, en een groeistoornis hadden. Ze hadden een dwerggroei!

Henoch, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 6  En alle anderen met hen namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich, en zij begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen tovenarij en banspreuken, en het insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden. En zij werden zwanger, en zij baarden grote reuzen, wier grootte drieduizend el was; Dezen verorberden alles wat de mensen voortbrachten. En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en aten mensen op. En zij begonnen te zondigen tegen vogels, en dieren, en reptielen, en vissen, en eenieder de ander zijn vlees te eten, en het bloed te drinken. Daarna klaagde de aarde de wettelozen aan…

Deze lilliputters dienden de reuzen, en bezondigden zich in het vermaken van de gevallen engelen.
Vaak werd een lilliputter, die ook dwerg werd genoemd, als geschenk weggegeven. Op 28 juni 1602 bracht een Genuese bankier, Francisco Marin, een dwerg mee voor de broer van de koning van Spanje. De dwerg leefde in de gunst van de aartshertog. Er werden meer lilliputters ingezet als clown en als lustobject, en veel gebruikt in de magie. De kleinste lilliputter, of dwerg, was een Amerikaan, Calvin Philips genaamd, geboren in 1791 en overleden in 1812 aan Progeria, snelle veroudering.

Bij het vaststellen van een lilliputter, werden zij in Noord- en Zuid-Korea als vloek beschouwd en vermoord.
En de lichaamsdelen werden ook gebruikt of ze testten een chemisch wapen erop uit! Ook in sprookjes komen ze voor; denk aan Sneeuwwitje met de zeven dwergen.

Voorwaar, ze zijn vervloekt en blijven vervloekt!
Maar deze generatievloek kan verbroken worden, wanneer men zich bekeert en men de verbintenis met het voorgeslacht verbreekt.

Deuteronomium 28, vers 1 tot en met 3  Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde. De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God: Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld.
En vers 8 en 9  De Here zal over u de zegen gebieden in uw schuren en in alles wat gij onderneemt; Hij zal u zegenen in het land dat de Here, uw God, u geven zal. De Here zal u als zijn heilig volk bevestigen, zoals Hij u gezworen heeft, indien gij de geboden van de Here, uw God, onderhoudt en in zijn wegen wandelt.
En vers 15  Maar indien gij niet luistert naar de stem van de Here, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen.
Vers 20  De Here zal over u de vloek, de verwarring en de bedreiging doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, totdat gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de slechtheid uwer daden, omdat gij Mij verlaten hebt.

Voorwaar, kies heden voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Galaten 5, vers 1  Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.

En Romeinen 8, vers 15  Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar!
In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wordt de vloek opgeheven, wanneer u met Hem een relatie aangaat en onderhoudt! Hij kijkt naar uw hart, en vraagt u: Wilt u de deur van uw hart openen, om Mij uw vloek te laten wegnemen?
Ik ben de bode engel Dictiona en ben een bode engel Gods!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com