DutchVideo 2023

Leg deze boodschap diep in uw hart en ziel!

Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen. De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden onderhouden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.

Gepubliceerd op 4 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig naar wat de HERE tot u te zeggen heeft;

Leviticus 20, vers 26 Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

Voorwaar, mijn naam is Reacha, en ben een uitgezonden bode engel Gods.

Deuteronomium 8, vers 18 Maar gij zult aan de Here, uw “Levende” God, denken, want Hij is het, “die bij u is en” die u kracht “en wijsheid” geeft…stop, tot zover.
En Deuteronomium 11, vers 7 en 8 Want uw ogen hebben heel het grote werk gezien, dat de Here gedaan heeft. Onderhoudt dus heel het gebod, dat ik u heden opleg, opdat gij sterk zijn moogt…stop, tot zover.
En vers 18 Maar gij zult deze “boodschap,” mijn woorden “diep” in uw hart en “diep” in uw ziel leggen…stop, tot zover.
En vers 22 Want indien gij heel dit gebod, “echt onderhoud” dat ik u heden opleg, zeer naarstig onderhoudt, de Here, uw God, liefhebt…stop, lees zover.

Voorwaar, houd u verre weg van allerlei verleiding en haat, onder andere!

Deuteronomium 13, vers 4 De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
En vers 5 lees vanaf: Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen.
En Deuteronomium 26, vers 16 en 17 Heden beveelt u de Here, uw God, deze inzettingen en verordeningen na te komen; onderhoud ze dan naarstig met geheel uw hart en geheel uw ziel. Gij hebt heden van de Here het woord aanvaard, dat Hij u tot een God zal zijn, en dat gij in zijn wegen wandelen moet, zijn inzettingen, geboden en verordeningen onderhouden en naar zijn stem luisteren.
En 1 Samuël 2, vers 3 lees vanaf: De Here immers is een alwetend God en door Hem worden de daden getoetst.
En vers 9 De voeten zijner “trouwe” gunstgenoten, “die onbesmet blijven” behoedt Hij, maar de “ontrouwe” goddelozen “blijven achter van de Opname en” komen om in “de” duisternis…stop, tot zover.
En vers 10 Wie met de Here twisten, worden gebroken; over hen dondert Hij in de hemel. De Here richt de einden der aarde; Hij geeft sterkte aan zijn koning en verhoogt de hoorn van zijn gezalfde.
En Job 27, vers 8 Want wat is de verwachting van de godvergetene, als God zijn leven afsnijdt, als Hij dat opeist?
En Psalm 5, vers 12 Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben.

En tot slot,

Jakobus 4, vers 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
En vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.
En Jakobus 5, vers 8 tot en met 10 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders “en zusters”, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur. Broeders “en zusters”, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de Naam des Heren hebben gesproken. Amen!

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Voorwaar,
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com