DutchVideo 2012

Leeuw van Juda (Evangelie)

DE ENGEL GODS VRAAGT NAAR ONZE KAT, EN NAAR AANLEIDING HIERVAN MAAKT HIJ DUIDELIJK, HOE GOD DENKT OVER DIERENMISBRUIK. ONDER ANDERE EEN OPROEP TOT SNELLE VERANDERING!

Gepubliceerd op 11 mei 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Leeuw van Judah

Volledige weergave:

Hallo!

Voordat de engel mij riep, hoorde ik een grommend geluid van een leeuw, leek wel.

Shalom, zei de engel Gods, waar werd je wakker van?

“Ik werd wakker van het gebrul van een leeuw, maar ik zie een engel Gods”.

De engel lachte en vroeg meteen, Hoe is het met jouw tempelkat, de Heilige Birmaan?

“Waarom vraagt u naar de kat?” vroeg ik.

Benjamin, alles wat God schiep, heeft Hij lief! God geeft om de dieren, meer dan de mens om het dier geeft, en gaf:

Genesis 2, vers 18  En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

De engel sprak verder, Kom, we gaan naar dit parkje, volg mij, en vertel ondertussen over jouw kat.

“Onze kat, bedoelt u, van mij en mijn vrouw. Trouwens, het lijkt wel een autistische kat. Eerst wil hij meteen ’s ochtend geborsteld worden, en meteen naar buiten, en meteen, als het kan, daarna weer eten. Ik hou meer van honden dan van katten”.

Benjamin, daarom hoorde jij een leeuw, lachte de engel. Kijk, daar is het bankje, waar we laatst ook waren. Laten we gaan zitten.

Benjamin, wist jij, toen Jezus, de Leeuw van Juda, nog op aarde was en menselijk, werd Hij verzocht, veertig dagen lang door satan in de woestijn.

Dit weten velen wel, maar dat Hij op een punt stond van instorten, en toen beschermd werd door wilde dieren en de engelen Gods, dat is niet iedereen bekend.

Markus 1, vers 13  En Hij werd in de woestijn veertig dagen verzocht door de satan en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem.

De engel sprak, Dieren zijn trouwer, maar vooral meer bewogen naar God toe, wist je dat?

Jakobus 3, vers 7  Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur.

Satan probeert alles, wat God liefheeft, kapot te maken.

God heeft de mens lief, en de engel gaf:

Genesis 2, vers 19  En de HERE God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten.

De engel sprak, De dieren luisteren beter naar God dan de mens.

Openbaring 19, vers 4  En de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op de troon gezeten is, en zij zeiden: Amen, halleluja!

De engel sprak, Ze praten, net zoals jij tegen mij, net zoals jij tegen mij praat, tegen God, de Almachtige, zei de engel, en gaf:

Openbaring 6, vers 1  En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom!

De engel sprak verder, Ook is het goed om te weten voor de mens, dat het lot der mensen gelijk is als van de dieren.

Prediker 3, vers 18 tot en met 22  Ik zeide bij mijzelf: Wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien, dat zij eigenlijk dieren zijn. Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid, alles gaat naar één plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof. Wie bemerkt, dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de aarde? Zo heb ik ingezien, dat er niets beters is dan dat de mens zich verheugt in zijn werken, want dat is zijn deel: wie zal hem ertoe brengen zich te verlustigen in wat na hem zijn zal?

De engel sprak verder, De mensen zijn slechter en slechter aan het worden.

Ze luisteren niet naar Jezus Christus, omdat ze alles wel beter weten.

Luistert, u daar, die van dieren houdt: God rekent af met u; Hij zag u bezig!

Ook zag Hij dat u voor het dier betaalde voor gemeenschap. God rekent af met u! En met geen enkel dier zult u vleselijk gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; schandalige ontucht is het.

Ook een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben, zei de engel, en gaf:

Leviticus 18, vers 23  En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het.

De engel sprak verder, De vogels des hemels zouden het geluid overbrengen, en gaf:

Prediker 10, vers 20  Vervloek zelfs in uw gedachten de koning niet, en vervloek in uw slaapkamer de rijke niet, want de vogelen des hemels zouden het geluid overbrengen en het gevogelte zou te kennen geven wat gij gezegd hebt.

De engel sprak verder, Hoe laat is het Benjamin?

“Mijn horloge doet het niet, het lijkt wel kapot. Nee hè!”

Nee, Benjamin, de tijd staat stil, omdat God geen tijd kent.

Jezus, Hij komt zeer spoedig, zei de engel.

Als de mensen zich niet afkeren van zonden, en zich verontreinigen met alles wat God een gruwel is, dan gaan ze verloren. Ik zeg u in Jezus Christus’ naam: Bekeer u! Vraag om vergeving, wat u ook gedaan hebt naar God toe, en de dieren. Kom tot Jezus Christus, Hij heeft u lief en wil dat u niet verloren gaat. Satan wel!

Ziet u niet, dat de lucht sneller donker wordt, en dat God de dagen heeft ingekort?

Ziet u niet, dat het geld gaat verdwijnen, en dat de mens dan moet kiezen? Het getal van het beest komt! Hij komt eraan, zeer spoedig.

Er komen oorlogen tussen verschillende landen. Satan slaat, maar die waarlijk in Christus zijn, en Jezus Christus hebben aangenomen, zullen er opeens niet meer zijn. Waar zijn ze?

Ze zijn niet ontvoerd door demonen in vliegende UFO’s. Ik zeg u: Ze zijn thuisgebracht, ze zijn bij Jezus Christus. Daar kunt u nog bij horen. Kies wie u dienen wil! Ga naar een evangelische kerk of elders, waar ze vol zijn van Gods Geest, zei de engel. Gooi uw leven snel om, Hij klopt al zolang aan de deur van uw hart! Maak snel open. Geef u over aan Hem, die u wil redden, nu het nog kan!

Benjamin, kom, je moet terug in je bed, zei de engel.

Benjamin, wees lief voor je kat, want hij zal alles vertellen, hoe aardig jij voor hem was. Wie van dieren houdt, houdt ook van mensen, zegt men.

“Ik ben de sleutels vergeten!”

Volg mij maar, slimmerd, zei de engel. Samen gingen we door de voordeur heen, de trap op, en bij mijn bed zei de engel: In de hemel is wel degelijk een dierenrijk.

Jouw vrouw hoeft niet, maar mag wel, de Bijbelteksten voorlezen, en wat ze wil vertalen. Ze kunnen het gaan opzoeken in hun Bijbel.

“En als ze er geen hebben?” zei ik.

Dan kunnen ze er een kopen, toch? Of opzoeken op hun computer.

“Ja, dat is waar”, zei ik.

Benjamin, Shalom, ik ga, man van God. Ik zegen jullie in Jezus Christus’ naam. Slaap lekker! en toen was de engel Gods weg.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com