DutchVideo 2020

Laten wij niet beven of vrezen!

Met Zijn vlerken beschermt Hij u, en onder Zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; Zijn trouw is schild en pantser!

Gepubliceerd op 23 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Power, en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, laten wij niet beven of vrezen!

Zegt het volgende:
“Ik ben uw eigendom en uw genade en liefde en kostbaar bloed is voor mij genoeg. Daarom dank ik U mijn liefhebbende Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. U bent mijn Koning der koningen en voor wie zou ik moeten vrezen! U bent mijn Rots en Beschermer.

Psalm 91, vers 1 en 2 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de HERE: “Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.”
En vers 4 tot en met 14 Met Zijn vlerken beschermt Hij u, en onder Zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; Zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.

Zegt, “Hallelujah!”

Zegt dit volgende:
“Dank u voor uw schild en pantser dat de pijl, die rond vlieg niet mij raakt en verwond, want ik ben uw kind en betaald! Vrij gekocht door uw kostbaar Bloed van mijn Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Uw wonderbare Bloed doorstroomt mij! Hallelujah! Alle glorie en eer en dank komt u toe! U bent mijn lam Gods. Power, vol van geloof en kracht zal ik blijven wandelen en u aanbidden en groot maken. Niets kan mijn relatie met u, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus verwonden want ik ben vrijgekocht door mijn liefhebbende Vader en zijn power, power, power is machtiger dan van welke power of macht dan ook!

Psalm 91, vers 3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest.

Zegt, “Gods power!”

Zegt het volgende:
“Ik verbreek elke bolwerk en juk en elke belemmering die mij probeert tegen te werken en probeert mij onmogelijk probeert te maken God, mijn Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus te dienen. Satan je bent verslagen, een verloren vijand! In de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus vermorstel ik u, satan! In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus Naam, al uw inspanningen kan mij nimmer doordringen want Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is mijn schild en meer dan overwinnaar!

Psalm 92, vers 2 en 3 Het is goed de HERE te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten.
En vers 6 tot en met 11 Hoe groot zijn uw werken, o HERE; zeer diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen uitspruiten als het groene kruid en alle bedrijvers van ongerechtigheid bloeien – zij zullen voor immer verdelgd worden. Maar Gij, o HERE, zetelt in den hoge voor eeuwig. Want zie, uw vijanden, HERE, want zie, uw vijanden zullen te gronde gaan, verstrooid zullen worden alle boosdoeners. Want Gij hebt mijn hoorn verhoogd als van een woudos, ik ben met verse olie overgoten.

Zegt, “Hallelujah! Power!”

In het Bloed van Christus zit overwinning! Amen! En Zijn Bloed doorstroomt u. Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com