DutchVideo 2015

Laten wij er eens de loep op houden!

Openbarende, profetische mededeling Gods: Onder andere reeds in 2014 werd voorzegd, dat de aanslagen in 2015 nu meer zouden toenemen. Laten wij er eens de loep op houden, waar sommigen zo om moesten lachen. Voor velen vergaat het lachen nu, omdat alles vervuld wordt, wat Profeet Benjamin Cousijnsen reeds geopenbaard had!

Gepubliceerd op 16 nov 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

ISIS trail of terror

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 16 november 2015 bracht een bode engel van God woord voor woord de volgende profetische, openbarende en mededelende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, op 22 december 2014 werd u reeds geopenbaard in de boodschap, met de titel: ‘Wat 2015 u nog meer brengt!’
Laten wij de loep er eens op houden, waar sommigen zo om moesten lachen. Voorwaar, zelfs het recht neemt men meer en meer in eigen handen, om zo het gezag op aarde, zoals onder andere politie en wereldleiders, uit te schakelen. Men pleegt aanslagen, zodat de wereld zich moet onderwerpen aan de Islam! En men wil dat men zich overgeeft.

Voorwaar, in 2014 werd voorzegd, dat de aanslagen in 2015 nog meer zouden toenemen, op 22 december 2014.
Op 7 januari 2015 werd een golf van terreur gepleegd, onder andere een aanslag in Parijs, op het blad ‘Charlie Hebdo’! En op 14 november 2015 blies een ISIS terreurgroep zich op in de hoofdstad van Parijs! Voorwaar, voor velen vergaat nu het lachen, omdat alles vervuld wordt wat Profeet Benjamin Cousijnsen reeds geopenbaard had.

Voorwaar, het is de moeite waard om naar de boodschappen te luisteren van 2012 tot en met 2015.
Want u zult inzien dat alles vervuld is, of wordt. Voorwaar, ook is u reeds geopenbaard, dat tussen de vluchtelingen extreme moslims van ISIS zijn overgekomen, om aanslagen te plegen! Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Het geweld wat komen gaat!’

Vele aanslagen komen als wolken over de Europese landen heen.
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Revelado. Ook Rome en Parijs en Duitsland en Nederland zullen kennismaken met aanslagen van extreme moslims onder andere! Voorwaar,

Amos 5, vers 13 tot en met 15  Daarom zwijgt de verstandige in die tijd, want het is een boze tijd. Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt. Haat het kwade en hebt het goede lief, en houdt het recht hoog in de poort; misschien zal de Here, de God der heerscharen, Jozefs rest genadig zijn.

Voorwaar, 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Voorwaar, bekeer u! 

Openbaring 9, vers 6  En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.

En 1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.

En Efeziërs 5, vers 11 tot en met 17  En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

Voorwaar, wees sterk in uw geloof; werk hieraan! 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Voorwaar, deel deze website, ook met uw familie!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com