DutchVideo 2014

Laten Mijn woorden jou sterken en troosten!

VERSTERKENDE & VERTROOSTENDE BOODSCHAP GODS: IK BEN HET, UW RABBOENI, YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS! IK LEEF EN JIJ ZULT LEVEN, WANT IK GING JE VOOR. WANT WAAR IK BEN, MIJN KIND, DAAR ZUL JIJ OOK ZIJN!

Gepubliceerd op 19 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

2 Corinthians 12, verse 9 weakness

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Deze boodschap is op 19 november 2014 woord voor woord overgebracht door een bode engel van God aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Neem even de tijd om te luisteren, Gods geliefden.
Ik breng u een boodschap via Profeet Benjamin Cousijnsen.

Wat worstel je toch vaak met vragen!
Het antwoord is er niet. Een ziekte neemt beslag in jouw leven. Toch gaf Hij in liefde Zijn leven, en gaf jou Zijn kracht en vergeving vanaf het kruis. Vaak verlicht Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, jouw verdriet. Het zwaarste juk, het kruishout, heeft Hij ook in liefde voor jou gedragen. Telkens heeft Hij zich over jou ontfermd en verlichtte jouw zwakheid. Hij zegt je, Voel Mijn liefde. Ik wil jouw hart verwarmen en zeggen: Je bent niet alleen! Mijn lijden en strijden, kracht en zwakheid aan het kruis gaf jou genade en kracht door Mijn Geest, die Ik in jou heb uitgestort.

2 Korinthiërs 12, vers 9  En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.

Voorwaar, Ik leef!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ben het, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Ik leef en jij zult leven, want Ik ging je voor! Want waar Ik ben, Mijn kind, daar zul jij ook zijn. Laten Mijn woorden jou sterken en troosten. En wordt het je te zwaar, dan zullen Mijn engelen je dragen.

Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
En vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.

Voorwaar, Ik blijf in alle moeite naast jou staan. 

Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie.
Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
Psalm 34, vers 19  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.
En vers 7 en 8  Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.
Psalm 46, vers 2  God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Psalm 66, vers 18 tot en met 20  Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.

Voorwaar, Zijn onvoorwaardelijke liefde is van onbeschrijfelijke waarde.
En deze waardevolle schat gaf Hij u!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com