DutchVideo 2023

Lach maar om de domheid van satan

Voorwaar, verheugt u in Mij en wees niet verdrietig, maar lach en juich om de domheid van satan, want hij brengt alleen maar door zijn smaad een heel groot loon voor de vervolgden in Mij tot stand, die de kinderen Gods genoemd worden.

Gepubliceerd op 25 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Mattheüs 5, vers 8 tot en met 11 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, “ja gij,” wanneer men u smaadt, “haat” en vervolgt en “over u roddelt en” liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

Voorwaar, ja, de satan haat degene die zalig bevonden worden door Mij, de Koningen der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Mattheüs 5, vers 12 Verblijdt u en verheugt u “met Mij, uw liefhebbende Vader, want evenzo hebben zij het Mij aangedaan, die zalig, kadosh, heilig en onbevlekt is”, want uw loon is “hierdoor alleen maar zeer” groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd.

Voorwaar, verheugt u in Mij en wees niet verdrietig, maar lach en juich om de domheid van satan,
want hij brengt alleen maar door zijn smaad, een heel groot loon voor de vervolgden in Mij tot stand, die de kinderen Gods genoemd worden. Voorwaar, wedersta de duivel opdat de satan geen voordeel op u moge behalen, want zijn gedachten zijn slecht en ons niet onbekend, want op dezelfde wijze hebben zij destijds de kadosh, heilige Profeten voor u vervolgd, evenzo nu!

Romeinen 14, vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede, “goedheid, zachtmoedigheid, liefde, trouw” en de onderlinge opbouwing bevordert.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.
Bent u al trouw aan de Heer? Zo niet, laat u zich dan niet tegenhouden door satan om uw loon in ontvangst te kunnen nemen. Wees krachtig, en dans op satan tezamen met alle engelen Gods, amen!

Voorwaar, wie satan volgt is ook heel erg dom en krijgt er ook zijn of haar beloning voor!
Voorwaar;

Efeziërs 6, vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Zegt, Amen!

Romeinen 16, vers 19 en 20 Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!
En 1 Korintiërs 1, vers 18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Voorwaar, laat de Heilige Geest u via deze boodschap aanraken en zegenen!
Deel het ook met anderen voor Gods glorie. Amen!
Ik, Blesia wil u bedanken namens de HERE voor het aanhoren.
Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com