DutchVideo 2014

Laatste kans als men voor ‘het blok’ gezet zal worden!

Profetische openbaring Gods: Velen verraden Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, als men moet kiezen tussen het Christelijk geloof afzweren en de Islam aannemen, of onthoofd worden! Vele profetische openbaringen, ontvangen en doorgegeven aan de wereld, via Profeet Benjamin Cousijnsen (in 2012 tot en met heden), vervullen zich, de een na de ander, zo ook deze!

Gepubliceerd op 3 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

hanging - Christian persecution

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! In de namiddag op 3 december 2014 bracht een bode engel Gods, woord voor woord, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revaladicasa.

Voorwaar, wereldwijd is het horen en zien en zwijgen.
En ondertussen worden de Christenen in Egypte, Syrië, Nigeria en Pakistan, en vele andere landen, vermoord door de overgenomen Islam!

Voorwaar, sommige Christenen, die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hadden aangenomen, en een goede relatie hadden, zullen hetzelfde doen als Petrus in:

Johannes 13, vers 38  Hier staat: Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor Mij inzetten? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de haan zal niet kraaien, eer gij Mij driemaal verloochend hebt.
Johannes 18, vers 25 tot en met 27  En Simon Petrus stond zich te warmen. Zij zeiden dan tot hem: Gij behoort toch ook niet tot zijn discipelen? Hij ontkende het en zeide: Ik niet! Een der slaven van de hogepriester, een verwant van hem, wiens oor Petrus had afgeslagen, zeide: Zag ik u niet in de hof met Hem? Petrus dan ontkende het wederom en terstond daarop kraaide een haan.

Voorwaar, wat is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, de Zoon van God, u waard?

Markus 14, vers 10 en 11  En Judas Iskariot, die een van de twaalven was, ging heen naar de overpriesters om Hem aan hen over te leveren. Toen zij dat hoorden, verblijdden zij zich en beloofden hem geld te geven. En hij zocht, hoe hij Hem bij een goede gelegenheid kon overleveren.

Voorwaar, velen zullen hun geloof in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, alsnog verraden…
wanneer het moment komt, dat men de keuze moet maken tussen onthoofd worden, als men Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet afzweert en men de Islam omarmt en aanneemt. Voorwaar, velen zullen bij het zien van wat hen boven het hoofd hangt, afstand nemen van zijn geloof, maar alsnog onthoofd worden! Voorwaar,

Openbaring 20, vers 4  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.
En vers 6  Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Voorwaar, zei de paus en de antichrist u niet: “Er is maar één ware geloof”?
Zelfs de Illuminati en organisaties en regeringsleiders horen en zien en zwijgen! Voorwaar, in 2012 werd u zó veel geopenbaard, en de ene na de andere profetie werd vervuld, ook deze!

Psalm 3, vers 2 tot en met 5  O Here, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders; velen staan tegen mij op; velen zeggen van mij: Hij vindt geen hulp bij God. Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Als ik luide roep tot de Here, antwoordt Hij mij van zijn heilige berg.

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com