DutchVideo 2020

Laat zo uw licht schijnen voor de mensen

God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten; opdat men op Aarde Uw weg kenne, onder alle volken uw heil, zodat wij voor Gods aangezicht mogen wandelen in het licht des levens.

Gepubliceerd op 13 mei 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 13 mei 2020 bracht de bode de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

2 Samuël 22, vers 14  De Here deed de donder uit de hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem.

Psalm 11, vers 4 en 5  De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.
En vers 7  Want de Here is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.

Psalm 24, vers 3  Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede?

Psalm 25, vers 10  Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren.

Psalm 26, vers 2  Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart.

Psalm 27, vers 8  Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Here.

Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God.
En vers 24 en 25  Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.

Psalm 33, vers 18  Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.
En vers 20 tot en met 22  Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.

Psalm 34, vers 8  De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.
En vers 18 tot en met 20  Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here.

Psalm 35, vers 22  Gij hebt het gezien, Here, zwijg niet; o Here, wees niet verre van mij.

Psalm 39, vers 8  En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is op U.

Psalm 41, vers 5  Ik zeide: Here, wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb ik gezondigd.

Psalm 45, vers 7  Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter.
Vers 12  Laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer; buig u dus voor hem neder.
En vers 16  Onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid, zij komen in des konings paleis.

Psalm 48, vers 2  Groot is de Here en hoog te loven in de stad van onze God zijn heilige berg.
En vers 10 tot en met 12  Wij gedenken, o God, uw goedertierenheid in het midden van uw tempel. Gelijk uw naam, o God, zo is uw lof tot aan de einden der aarde; uw rechterhand is vol van gerechtigheid. Laat de berg Sion zich verheugen; laten de dochters van Juda juichen om uw gerichten.

Psalm 51, vers 12 tot en met 15  Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige Geest niet van mij; hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot U bekeren.
En vers 17  Here, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige.

Psalm 52, vers 10  Maar ik ben als een groenende olijfboom in het huis van God; ik vertrouw op Gods goedertierenheid, altoos en immer.

Psalm 53, vers 3  God ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt.

Psalm 54, vers 6 tot en met 9  Zie, God is mij een helper, de Here is het, die mij schraagt. Hij zal het kwaad vergelden aan wie mij benauwen, verdelg hen in uw trouw. Ik zal U vrijwillig offers brengen, ik zal uw naam loven, Here, want hij is goed; omdat Hij mij gered heeft uit alle benauwdheid, zodat mijn oog met vreugde op mijn vijanden zag.

Psalm 55, vers 17  Maar ik, ik roep tot God, de Here zal mij verlossen.
En vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Psalm 56, vers 4 en 5  Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?
En vers 13 en 14  Op mij, o God, rusten geloften, U toegezegd, lofoffers zal ik U betalen, want Gij hebt mijn leven gered van de dood; immers ook mijn voet van aanstoot, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens.

Psalm 57, vers 2  Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want bij U schuilt mijn ziel; ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen, totdat het onheil voorbij is.
Vers 8  Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust; ik wil zingen, ja psalmzingen.
En vers 10 tot en met 12  Ik zal U loven, o Here, onder de volken, ik zal U psalmzingen onder de natiën; want hemelhoog is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw. Verhef U boven de hemelen, o God; uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.

Psalm 60, vers 13  Bied ons hulp tegen de tegenstander, want mensenhulp is ijdel.

En Psalm 66, vers 13 en 14  Ik zal met brandoffers uw huis binnengaan, mijn geloften zal ik U betalen, waartoe mijn lippen zich ontsloten, en die mijn mond sprak, toen ik benauwd was.
En vers 16 tot en met 20  Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.

Voorwaar, mijn naam is Hetrick.

Psalm 67, vers 2 en 3  God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten; opdat men op aarde uw weg kenne, onder alle volken uw heil.
En vers 8  God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.

Psalm 68, vers 20 en 21  Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Die God is ons een God van uitreddingen, bij de Here Here zijn uitkomsten tegen de dood.

En Psalm 84, vers 5 tot en met 8  Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven U gestadig. Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de gebaande wegen zijn. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen; ook hult de vroege regen het in zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion.

En Mattheüs 5, vers 4 en 5  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
Vers 7 tot en met 10  Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
En vers 14 tot en met 16  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Voorwaar, geef de Heer alle dank en glorie en eer!
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com