DutchVideo 2014

Laat voor u bidden, breek met alle geesten!

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, GIJ DIE NU LUISTERT: ALS GIJ IN UW AUTO ZIT, LAAT U NIET TEGENHOUDEN, OM NAAR EEN VOLLE EVANGELISCHE KERK TE GAAN, EN VOOR U TE LATEN BIDDEN!

Gepubliceerd op 25 maart 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

geloof en actie

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Deze boodschap Gods werd overgebracht door een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël.

Wie is zwak is, leze Psalm 28, vers 7, en wie sterk is, leze Spreuken 28, vers 26

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods.

De boze geesten, die onder u zijn, zijn geesten van zelfvernietiging en liefdeloosheid, afgunst, verbittering, ongeloof, leugen, kwetsen, onreinheid, twist en kwaadsprekerij, geweld, afgoderij, hoogmoed, magie, angst, valsheid, Christenhaat en vervolging. Deze boze geesten haasten zich. Want o wee, die Profeet Benjamin zou hun informatie zó weer, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, kunnen delen met de wereld.

Voorwaar, luister goed, ik, Michaël, sta bekend als de drakendoder.

Voorwaar, ik zal uw draken vermorzelen en doden, China! En Donder zal uw land straffen, in opdracht van de almachtige God!

Voorwaar, gij, die nu luistert, als gij in uw auto zit.

Laat u niet tegenhouden, om naar een volle evangelische kerk te gaan en voor u te laten bidden. En hebt gij geen onderdak meer, men moet u helpen en bevrijden van uw verleden, met olie.

Voorwaar, breek met alle geesten, die u willen vernietigen, en het gevoel willen geven van zwakte en zelfs zelfmoord!

Ook probeert men om uw gevoelens te manipuleren, door u wijs te maken, dat gij geen hoop hebt en slecht zijt, en toch in de hel komt. Voorwaar, satan is de vader van de leugen. Prent dit in uw hart!

Lees voor: Galaten 3, vers 26 tot en met 29  Hier staat geschreven: Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.

Galaten 4, vers 9  Hier staat geschreven: Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, sommigen vragen om bevrijding, maar strijden zelf nauwelijks!

Ze roepen om een wonder, maar gebruiken niet Gods wapenrusting, en laten zich overtroeven door een onverwachtse aanval, en laten de gaven, die de Heer gegeven heeft, liggen. En ook laat men zich overmeesteren, en men heeft een geestelijke wapenrusting! Maar als het erop aankomt, was men wederom een ‘pudding Christen’.

Voorwaar, bekleed u!

Lees voor uzelf: Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19 

Voorwaar, ik Michaël ben ook geen ‘pudding engel’, maar een drakendoder, een strijder Gods, die afrekent met alle draken en geesten, groot en klein!

Ik duld geen overname.

Lees voor: Hebreeën 4, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, geloof en vertrouw op de Heer!

En wees niet zwak, maar vurig van Geest! Voorwaar, zo sprak de Heer.

Gij zijt boven de engelen gesteld, en herstel uw wapens en relatie met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. En zie, daar is kracht, wonderbare kracht in het dierbaar Bloed van het Lam!

Johannes 3, vers 16 en 17  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com