DutchVideo 2020

Laat uw lichaam een tempel zijn voor de Here!

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is het alle belangrijkste deel dat werkzaam wil zijn in uw lichaam en wilt dat u zich overgeeft aan Hem.

Gepubliceerd op 9 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus is de Zoon van God!
Hij houd van u en wil in uw geest en ziel en verstand heel diep doordringen en die leegte opvullen in uw hart. Hij is de belangrijkste en kostbaarste dat aanwezig hoort te zijn in uw lichaam en leven. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus wilt dat u Hem uitnodigt en de deur van uw hart open zet voor Hem.

Romeinen 12, vers 2 tot en met 5 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld. Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.

Voorwaar, het lichaam bestaat uit vele delen en toch heeft elke deel een werkzaamheid.
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is het alle belangrijkste deel dat werkzaam wil zijn in uw lichaam. Hij wilt dat u zich overgeeft aan Hem.

Johannes 15, vers 14 tot en met 16 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.
En vers 23 Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.

Voorwaar,

En Johannes 17, verse 14 tot en met 23 Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid. Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld; en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, wees verbonden en Kadosh, heilig en zuiver en onderhoud het lichaam tot glorie van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en uw relatie met Hem.

Psalm 50, vers 14 tot en met 17 Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste uw geloften. “Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren.” Maar tot de goddeloze zegt God: “Wat hebt gij mijn inzettingen op te tellen, en neemt mijn verbond in uw mond, hoewel gij de tucht haat, en mijn woorden achter u werpt?”

En Psalm 51, vers 8 Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend.
En vers 18 en 19 Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou; aan brandoffers hebt Gij geen welgevallen. De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.

En Psalm 55, vers 17 en 18 Maar ik, ik roep tot God, de Here zal mij verlossen. Des avonds, des morgens en des middags klaag en kreun ik; Hij hoort mijn stem.
En vers 23 Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Voorwaar, kom zoals u bent en ga in gebed en belijd uw zonden want Hij wil het alle belangrijkste en kostbaarste zijn in uw leven en u zegenen.

Psalm 91, vers 15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. “Amen!”

En Psalm 104, vers 31 De heerlijkheid des HEREN zij tot in eeuwigheid, de HERE verheuge Zich over zijn werken.

Laat uw lichaam een tempel zijn voor de Here!

1 Korintiërs 3, vers 16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com